สถานทูตเวียดนามประจำประเทศไทย

สถานทูตเวียดนามประจำประเทศไทย

83/1 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยว