สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย
เลขที่ 95 ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร 10330
 
เอกสารที่ใช้ประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยว

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าสหรัฐอเมริกา (วีซ่าท่องเที่ยว)

 

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่านต้องยื่นเอกสารประกอบคำร้องขอวีซ่าดังต่อไปนี้ หากยื่นคำร้องไม่ครบถ้วน คำร้องของท่านจะไม่ถูกพิจารณา..

1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (กรุณานำหนังสือเดินทางฉบับเก่าที่มีวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐฯมาแสดงด้วย ถ้ามี)

2. รูปถ่ายหน้าตรงสี ขนาด 2 นิ้ว หรือ 5 x 5 ซม. จำนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน รูปถ่ายจะต้องเป็นพื้นหลังสีขาวเท่านั้น เปิดหู, ห้ามสวมแว่นตาดำหรือหมวก สัดส่วนใบหน้าต้องเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่รูปถ่าย

3. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เด็กใช้สำเนาสูติบัตร), สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบหย่า

4. หลักฐานการทำงาน

4.1 กรณีเป็นลูกจ้าง จะต้องยื่นจดหมายจากที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด โดยระบุวันเดือนปีที่เริ่มทำงานเมื่อใด ตำแหน่งอะไร, เงินเดือน, ได้ลาหยุดพักจากวันที่เท่าไรถึงวันที่เท่าไร และจะกลับมาปฏิบัติงานวันที่เท่าไร

4.2 กรณีประกอบธุรกิจของตนเอง ให้ยื่นหลักฐานประกอบธุรกิจการค้า เช่น ใบทะเบียนการค้า ใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ่ายสำเนา 1 ชุด) ที่มีชื่อผู้เดินทางเป็นกรรมการอยู่

4.3 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ใช้ใบรับรองจากสถาบันการศึกษา 1 ชุด 

4.4 กรณีอายุไม่ถึง 18 ปี ถ้าผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งไม่ได้เดินทางด้วย ให้ท่านผู้ปกครองที่ไม่ได้เดินทางทำหนังสือยินยอมจากอำเภอหรือเขตท้องที่อาศัย

4.5 กรณีอายุไม่ถึง 18 ปี และถ้าบิดามารดาไม่ได้เดินทางด้วย ให้บิดาและมารดาทำหนังสือยินยอมจากอำเภอหรือเขตท้องที่อาศัย และระบุให้เด็กเดินทางไปกับบุคคลใด

5.  หลักฐานการเงิน จดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร 1 ชุด พร้อมสำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

6.  ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 

7.  ใบจองโรงแรม หรือจดหมายเชิญจากญาติหรือเพื่อน ในจดหมายระบุความสัมพันธ์พร้อมแนบเอกสารแสดงความสัมพันธ์ ผู้เชิญออก ค่าใช้จ่ายให้ แนบหลักฐานการทำงาน, หลักฐานการเงินมาด้วย.

 

ระยะเวลาพิจารณาวีซ่า ประมาณ 5-7 วันทำการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ แผนกวีซ่า 02-3082700