สถานทูตสโลเวเนียประจำประเทศไทย

วีซ่าสโลวาเนีย ยื่นผ่านศูนย์รับยื่นวีซ่าออสเตรีย

ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C สีลมคอมเพล็กซ์

191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยว

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าสโลวีเนีย (วีซ่าท่องเที่ยว)

 

1. หนังสือเดินทาง (เล่มจริง) จะต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางและมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 3 หน้าติดกัน ****ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำเล่มเก่าแนบเรื่องเพื่อเป็นประโยชน์ในการยื่นวีซ่า

2. รูปถ่ายสี ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว 2 ใบ รูปฉากหลังสีขาวเท่านั้นและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามใช้รูปที่ SCAN จาก COMPUTER

3. สำเนาบัตรประชาชน (ถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลังบัตร) 

4. กรณีเด็ก อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

*** ในกรณีที่พ่อและแม่ของเด็ก (เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับเด็ก ให้พ่อและแม่ ขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางออกนอกประเทศ “ระบุว่าให้เด็กเดินทางกับใคร และผู้ที่เดินทางไปกับเด็กมีความสัมพันธ์อย่างไรกับเด็ก” จากทางสำนักงานเขตหรืออำเภอ พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

*** ในกรณี พ่อ หรือ แม่ (เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ท่านใดท่านหนึ่งที่ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมกับเด็ก ให้พ่อหรือแม่ที่ไม่ได้เดินทาง ขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางออกนอกประเทศจากทางสำนักงานเขตหรืออำเภอ พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

5. สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีรายการเกี่ยวกับเลขที่บ้านและหน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง

6. เอกสารแสดงสถานะปัจจุบัน เช่น สำเนาทะเบียนสมรส ,สำเนาทะเบียนหย่า ,สำเนาใบมรณะบัตร  พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

7. กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ – สกุล   แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

8. ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่บ้าน , ที่ทำงาน , เบอร์มือถือ ที่สถานฑูตสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา 

9. หลักฐานการทำงาน

*** กรณีที่เป็นพนักงานบริษัท หรือข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษ) โดยใช้กระดาษของสถานที่ทำงานพร้อมประทับตรา โดยระบุตำแหน่งหน้าที่, วันที่ เดือนปีเริ่มงาน, อัตราเงินเดือน วัตถุประสงค์ และวันลา

*** กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ จะต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หน้าที่เป็นหัวกระดาษตราครุฑ และมีชื่อของผู้เดินทางแสดงอยู่ ถ่ายสำเนาทุกหน้า สำเนาต้องคัดมาไม่เกิน 3 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

*** กรณีที่มีกิจการส่วนตัว แต่ไม่มีทะเบียนพาณิชย์ หรือไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้เดินทางต้องทำจดหมายชี้แจงสถานฑูตถึงกิจการที่ประกอบการอยู่เป็นภาษาอังกฤษ

*** กรณีนักเรียน / นักศึกษา ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษฉบับจริง) พร้อมตราประทับจากสถาบัน

10. หลักฐานการเงิน หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร(ฉบับจริง) 1 ฉบับ และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

11. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

12. ใบจองโรงแรมทุกคืน (ต้องมีรายละเอียดวันเช็คอิน – เช็คเอ้าท์ชัดเจน และ ระบุชื่อ-สกุลผู้เข้าพักทุกคน)

13. ประกันการเดินทาง

 

***ผู้สมัครต้องมาสัมภาษณ์ทุกครั้ง (สแกนลายนิ้วมือที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า VFS) ***

*ขั้นตอนการจองคิววีซ่าออสเตรีย ทำการจองคิวออนไลน์ กรุณาส่งสำเนาหนังสือเดินทางเพื่อทำการจองคิววีซ่าออนไลน์ก่อนทุกครั้งล่วงหน้า

ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าโดยประมาณ 15  วันทำการขึ้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อแผนกวีซ่า 02-3082700 

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรียที่กรุงเทพ รับผิดชอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าระยะสั้น วีซ่าประเภทธุรกิจและท่องเที่ยวเท่านั้น

สำหรับประเทศสโลวาเนียและมอลต้า