สถานทูตสวีเดนประจำประเทศไทย

ศูนย์รับคำขอวีซ่าประเทศสวีเดน 
ชั้น 8 อาคารเทรนดี้ สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยว

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าสวีเดน (วีซ่าท่องเที่ยว)

1. หนังสือเดินทาง (เล่มจริง) จะต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางและมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า

*****ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำเล่มเก่าแนบเรื่องเพื่อเป็นประโยชน์ในการยื่นวีซ่า

2. รูปถ่ายสี ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว 2 ใบ รูปสีฉากหลังสีขาวและถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามใช้รูปที่ SCAN จาก COMPUTER

3. สำเนาบัตรประชาชน (ถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลังบัตร)

*** เด็ก อายุต่ำกว่า 18 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

*** ในกรณีที่พ่อและแม่ของเด็ก (เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับเด็ก ให้พ่อและแม่ ขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางออกนอกประเทศจากทางสำนักงานเขตหรืออำเภอ พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

*** ในกรณี พ่อ หรือ แม่ (เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ท่านใดท่านหนึ่งที่ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับเด็ก ให้พ่อหรือแม่ที่ไม่ได้เดินทาง ขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางออกนอกประเทศจากทางสำนักงานเขตหรืออำเภอพร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีรายการเกี่ยวกับเลขที่บ้านและหน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง

5. เอกสารแสดงสถานภาพ สำเนาทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า, ใบมรณะบัตร (ถ้ามี) พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

***ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องทำจดหมายชี้แจงสถานทูต ถึงระยะเวลาที่อยู่กินฉันท์สามี-ภรรยา

6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

7. ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่บ้าน, ที่ทำงาน, เบอร์มือถือ ที่สถานทูตสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

8. หลักฐานการทำงาน

*** กรณีที่เป็นพนักงานบริษัท หรือข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงาน (ตัวจริงภาษาอังกฤษ) โดยใช้กระดาษของสถานที่ทำงานพร้อมประทับตรา โดยระบุตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน อัตราเงินเดือน และระยะเวลา/วันที่ ที่เดินทาง

*** กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ จะต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หน้าที่เป็นหัวกระดาษตราครุฑ และมีชื่อของผู้เดินทางแสดงอยู่ถ่ายสำเนาทุกหน้า สำเนาต้องคัดมาไม่เกิน3เดือนพร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

*** กรณีที่มีกิจการส่วนตัว แต่ไม่มีทะเบียนพาณิชย์ หรือไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

ผู้เดินทางต้องทำจดหมายชี้แจงสถานทูตถึงกิจการที่ประกอบการอยู่เป็นภาษาอังกฤษ

*** กรณีนักเรียน / นักศึกษา ใช้จดหมายรับรองจากสถานศึกษา (ตัวจริงภาษาอังกฤษพร้อมประทับตรา)

9. หลักฐานการเงิน***หนังสือรับรองการเงิน (ฉบับจริงจากธนาคาร) พร้อมสำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6เดือนล่าสุด

10. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

11. ใบจองที่พักทุกคืน

12. ประกันการเดินทาง

 

 

ระยะเวลาพิจารณาผลวีซ่า 15 วันทำการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อแผนกวีซ่า 02-3082700