สถานทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทย

สถานทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทย

ยูนิต 605-608 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 6

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เจตปรทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยว

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าโปแลนด์ (วีซ่าท่องเที่ยว)

 

1. หนังสือเดินทาง(เล่มจริง) จะต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางและมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า

***ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำเล่มเก่าแนบเรื่องเพื่อเป็นประโยชน์ในการยื่นวีซ่า

2. รูปถ่าย ขนาด 2x2 นิ้ว 2 ใบ รูปสีฉากหลังสีขาวและถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามใช้รูปที่ SCAN จาก COMPUTER

3. สำเนาบัตรประชาชน(ถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลังบัตร)ในกรณีเป็นบัตรรุ่นเก่าต้องแปลภาษาอังกฤษ

4. กรณีเด็ก อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องใช้สำเนาสูติบัตรพร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

*** ในกรณีที่พ่อและแม่ของเด็ก (เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับเด็ก ให้พ่อและแม่ ขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางออกนอกประเทศ“ระบุว่าให้เด็กเดินทางกับใคร และผู้ที่เดินทางไปกับเด็กมีความสัมพันธ์อย่างไรกับเด็ก”จากทางสำนักงานเขตหรืออำเภอพร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

*** ในกรณี พ่อ หรือ แม่ (เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ท่านใดท่านหนึ่งที่ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมกับเด็ก ให้พ่อหรือแม่ที่ไม่ได้เดินทาง ขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางออกนอกประเทศจากทางสำนักงานเขตหรืออำเภอพร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

5. สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีรายการเกี่ยวกับเลขที่บ้านและหน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง

6. เอกสารแสดงสถานะปัจจุบัน เช่น สำเนาทะเบียนสมรส,สำเนาทะเบียนหย่า ,สำเนาใบมรณะบัตรพร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

7. กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ – สกุล  แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลพร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

8. ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่บ้าน , ที่ทำงาน , เบอร์มือถือ ที่สถานฑูตสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

9. หลักฐานการทำงาน

*** กรณีที่เป็นพนักงานบริษัท หรือข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษ) โดยใช้กระดาษของสถานที่ทำงานพร้อมประทับตรา โดยระบุตำแหน่งหน้าที่, วันที่ เดือนปีเริ่มงาน, อัตราเงินเดือน วัตถุประสงค์ และวันลา

*** กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ จะต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หน้าที่เป็นหัวกระดาษตราครุฑ และมีชื่อของผู้เดินทางแสดงอยู่ถ่ายสำเนาทุกหน้า สำเนาต้องคัดมาไม่เกิน 3 เดือนพร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

10. หลักฐานการเงิน

- ใช้หนังสือรับรองการเงินบัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวจากธนาคาร (ฉบับจริง) 1 ฉบับ และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

11. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

12. ใบจองโรงแรม

13. ประกันการเดินทาง

14. หนังสือเชิญ จาก Poland (กรณีที่ยื่นวีซ่าธุรกิจ)ระบุวัตถุประสงค์ ,ชื่อ-สกุลผู้เดินทาง, วันเดินทางไป-กลับ

 

***ต้องมาสัมภาษณ์ทุกครั้ง (สแกนลายนิ้วมือ)  ลงทะเบียนออนไลน์  www.e-konsulat.gov.pl.

ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่า2-3 อาทิตย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อแผนกวีซ่า 02-3082700