สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย

New Zealand Visa Application Centre C/O TT Services (TT Aviation Co Ltd)

140/41 (19 D), อาคารITF Tower, ชั้น 19 ถนนสีลม, แขวงสุริยวงศ์

เขตบางรัก กรงุเทพฯ 10500

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยว

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่านิวซีแลนด์ (วีซ่าท่องเที่ยว)

 

1. หนังสือเดินทาง(เล่มจริง) จะต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางและมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า

*****ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำเล่มเก่าแนบเรื่องเพื่อเป็นประโยชน์ในการยื่นวีซ่า

2. รูปถ่าย ขนาด 2x2 นิ้ว 2 ใบ รูปสีฉากหลังสีขาวและถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามใช้รูปที่ SCAN จาก COMPUTER

3. สำเนาบัตรประชาชน(ถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลังบัตร)

***  เด็ก อายุต่ำกว่า 18 ปี ใช้สำเนาสูติบัตรพร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

***  ในกรณีที่พ่อ และ/หรือ แม่ ของเด็ก (เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับเด็ก ให้พ่อ และ/หรือ แม่ของเด็ก ขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางออกนอกประเทศจากทางอำเภอ พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีรายการเกี่ยวกับเลขที่บ้านและหน้าที่มีชื่อของผู้เดินทาง

5. เอกสารแสดงสถานะการสมรส: สำเนาทะเบียนสมรส,สำเนาทะเบียนหย่า , สำเนาใบมรณบัตร พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

***  ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องทำจดหมายชี้แจงสถานฑูต ถึงระยะเวลาที่อยู่กินฉันท์สามี-ภรรยาพร้อมทั้งระบุถึงที่อยู่ปัจจุบันที่ผู้เดินทางพำนักอยู่เป็นภาษาอังกฤษและสำเนาสูติบัตรของบุตร

6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล(ถ้ามี)พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

7. ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่บ้าน , ที่ทำงาน , เบอร์มือถือ ที่สถานฑูตสามารถติดต่อได้

8. หลักฐานการทำงาน

***  กรณีที่เป็นพนักงานบริษัท หรือข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้กระดาษของสถานที่ทำงานพร้อมประทับตรา โดยระบุตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน อัตราเงินเดือน และระยะเวลา/วันที่ ที่เดินทาง

***  กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ จะต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หน้าที่เป็นหัวกระดาษตราครุฑ และมีชื่อของผู้เดินทางแสดงอยู่ถ่ายสำเนาทุกหน้า สำเนาต้องคัดมาไม่เกิน3เดือนพร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

***  กรณีที่มีกิจการส่วนตัว แต่ไม่มีทะเบียนพาณิชย์ หรือไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้เดินทางต้องทำจดหมายชี้แจงสถานฑูตถึงกิจการที่ประกอบการอยู่เป็นภาษาอังกฤษ

***  ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาใช้จดหมายรับรองจากสถานศึกษา (ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษพร้อมประทับตรา)

9. หลักฐานการเงิน (สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง6 เดือนล่าสุด)

10. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

11. ใบจองโรงแรมทุกคืน

 

ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าอย่างน้อย10 วันทำการขึ้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อแผนกวีซ่า 02-3082700