สถานทูตเนปาลประจำประเทศไทย

สถานทูตเนปาลในประเทศไทย

189 ซอยสุขุมวิท 71 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยว

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าเนปาล (วีซ่าท่องเที่ยว)

1. หนังสือเดินทาง (ที่มีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือ 180 วันนับจากวันยื่นขอวีซ่า), สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ

3. แบบฟอร์มการขอวีซ่า (ซึ่งผู้ขอต้องกรอกหรือพิมพ์ข้อมูลทุกข้อเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

4. รูปถ่ายสี 1 รูป (ขนาด 2x2 นิ้ว ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่อัดภาพแบบสติ๊กเกอร์และไม่สวมแว่นตากันแดด) ติดที่มุมขวาของแบบฟอร์มขอวีซ่า

5. จดหมายรับรองการทำงาน (ฉบับจริง)

6. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

7. ใบจองโรงแรมทุกคืน

1. วีซ่าท่องเที่ยวประเภท Multiple Entry 15 วัน 

2. วีซ่าท่องเที่ยวประเภท Multiple Entry 30 วัน 

3. วีซ่าท่องเที่ยวประเภท Multiple Entry 90 วัน 

 

ระยะเวลาพิจารณาผลวีซ่า 3 วันทำการ

 

วีซ่าเนปาล สามารถขอวีซ่าแบบประเภท Visa-on-Arrival ได้ที่ช่องทางอนุญาตด่านตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติตรีภูวัณ ซึ่งท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินเหรียญสหรัฐ (USD)(วีซ่าท่องเที่ยวประเภท 15 วัน: 25 US$, วีซ่าท่องเที่ยวประเภท 30 วัน: 40 US$ และ วีซ่าท่องเที่ยวประเภท 90 วัน: 100 US$) และโปรดเตรียมรูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 ใบ เพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่าด้วย 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ แผนกวีซ่า 02-3082700