สถานทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์
เลขที่ 10/104-106 (801-803),
ชั้น 8 อาคารเทรนดี้ สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยว

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่านอร์เวย์ (วีซ่าท่องเที่ยว)

 

1. หนังสือเดินทาง(เล่มจริง) จะต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางและมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย  2 หน้า

*****ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำเล่มเก่าแนบเรื่องเพื่อเป็นประโยชน์ในการยื่นวีซ่า

2. รูปถ่ายสี ขนาด 2x2 นิ้ว  2 ใบ รูปสีฉากหลังสีขาวเท่านั้นและถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามใช้รูปที่ SCAN จาก COMPUTER

3. กรณีเด็ก อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

*** ในกรณีที่พ่อและแม่ของเด็ก (เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับเด็ก ให้พ่อและแม่ ขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางออกนอกประเทศจากทางสำนักงานเขตหรืออำเภอ พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

*** ในกรณี พ่อ หรือ แม่  (เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ท่านใดท่านหนึ่งที่ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับเด็ก ให้พ่อหรือแม่ที่ไม่ได้เดินทาง ขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางออกนอกประเทศจากทางสำนักงานเขตหรืออำเภอ พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีรายการเกี่ยวกับเลขที่บ้านและหน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง และสำเนาบัตรประชาชน

5. เอกสารแสดงสถานะภาพปัจจุบัน สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาทะเบียนหย่า, สำเนาใบมรณะบัตร (ถ้ามี) พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล(ถ้ามี) พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

7. ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่บ้าน , ที่ทำงาน , เบอร์มือถือ ที่สถานฑูตสามารถติดต่อได้

8. หลักฐานการทำงาน

***   กรณีที่เป็นพนักงานบริษัท หรือข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงาน (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ) โดยใช้กระดาษของสถานที่ทำงานพร้อมประทับตรา โดยระบุตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน อัตราเงินเดือน และระยะเวลา/วันที่ ที่เดินทาง

***   กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ จะต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หน้าที่เป็นหัวกระดาษตราครุฑ และมีชื่อของผู้เดินทางแสดงอยู่ ถ่ายสำเนาทุกหน้า สำเนาต้องคัดมาไม่เกิน3 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

***   กรณีที่มีกิจการส่วนตัว แต่ไม่มีทะเบียนพาณิชย์ หรือไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้เดินทางต้องทำจดหมายชี้แจงสถานฑูตถึงกิจการที่ประกอบการอยู่เป็นภาษาอังกฤษ

***   กรณีนักเรียน / นักศึกษาใช้จดหมายรับรองจากสถานศึกษา (ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษพร้อมประทับตรา)

9. หลักฐานการเงิน จดหมายรับรองการเงินจากธนาคารBank Certificate (ฉบับจริง) และสำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุดอัพเดทยอดสุดท้ายในเดือนปัจจุบันที่จะยื่นขอวีซ่า

10. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

11. ใบจองโรงแรมทุกคืน

12. ประกันการเดินทาง

13. ในกรณีที่ผู้เชิญรับรองค่าใช้จ่าย ต้องเพิ่มเอกสารดังนี้

-  จดหมายเชิญระบุวัตถุประสงค์,copy หนังสือเดินทาง, หลักฐานการทำงาน, หลักฐานการเงิน ของผู้เชิญ

-  สำเนาทะเบียนบ้าน, และเอกสารยืนยันความสัมพันธ์ว่าเป็นญาติกันจริง

 

 

***ลูกค้าต้องสัมภาษณ์(สแกนลายนิ้วมือ)

ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่า 15 วันทำการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อแผนกวีซ่า 02-3082700