สถานทูตมอลตาประจำประเทศไทย

วีซ่ามอลต้า ยื่นผ่านศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรีย
ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C สีลมคอมเพล็กซ์
191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยว

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่ามอลต้า (วีซ่าท่องเที่ยว)

 

1. หนังสือเดินทาง  (เล่มจริง)จะต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางและมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้าติดกัน ****ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำเล่มเก่าแนบเรื่องเพื่อเป็นประโยชน์ในการยื่นวีซ่า

2. รูปถ่ายสี ขนาด 2 x 2 นิ้ว 2 ใบ ฉากพื้นหลังสีขาวและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

3. สำเนาบัตรประชาชน (ถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลังบัตร)  ในกรณีเป็นบัตรรุ่นเก่าต้องแปลภาษาอังกฤษ

4. กรณีเด็ก อายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

*** ในกรณีที่พ่อ และ/หรือ แม่ ของเด็ก (เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับเด็ก ให้พ่อและ/หรือ แม่ของเด็กขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางออกนอกประเทศจากทางสำนักงานเขตหรืออำเภอ พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

5. สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีรายการเกี่ยวกับเลขที่บ้านและหน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง

6. สำเนาทะเบียนสมรส ,สำเนาทะเบียนหย่า ,สำเนาใบมรณะบัตร  พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

8. ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่บ้าน , ที่ทำงาน , เบอร์มือถือ ที่สถานฑูตสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา 

9. หลักฐานการทำงาน

***กรณีที่เป็นพนักงานบริษัท หรือข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้กระดาษของสถานที่ทำงานพร้อมประทับตรา โดยระบุตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน อัตราเงินเดือน วัตถุประสงค์ และระยะเวลา/วันที่ ที่เดินทาง

***กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ จะต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หน้าที่เป็นหัวกระดาษตราครุฑ และมีชื่อของผู้ดินทางแสดงอยู่ ถ่ายสำเนาทุกหน้า สำเนาต้องคัดมาไม่เกิน 3 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

***กรณีที่มีกิจการส่วนตัว แต่ไม่มีทะเบียนพาณิชย์ หรือไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้เดินทางต้องทำจดหมายชี้แจงสถานทูตถึงกิจการที่ประกอบการอยู่เป็นภาษาอังกฤษ

*** นักเรียน นักศึกษา ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา

10. หลักฐานการเงิน ใช้หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (ฉบับจริง) 1ชุด และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

11. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  ( Ticket Reservation )

12. เอกสารเกี่ยวกับที่พัก (Hotel Booking)  โรงแรมทุกคืน (ต้องมีรายละเอียดวันเช็คอิน – เช็คเอ้าท์ชัดเจน และ ระบุชื่อ-สกุลผู้เข้าพักทุกคน)

13. ประกันการเดินทาง

 

***ต้องสัมภาษณ์ทุกครั้ง (สแกนลายนิ้วมือที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า VFS)  ***

*กรุณาส่งสำเนาหนังสือเดินทางเพื่อทำการจองคิววีซ่าออนไลน์ก่อนทุกครั้ง และส่งเอกสารให้กับบริษัทฯก่อนวันยื่นวีซ่าอย่างน้อย 3 วัน*

ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าโดยประมาณ  15 วันทำการขึ้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อแผนกวีซ่า 02-3082700 

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรียที่กรุงเทพ รับผิดชอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าระยะสั้น วีซ่าประเภทธุรกิจและวีซ่าท่องเที่ยวเท่านั้น 

สำหรับประเทศสโลวาเนียและมอลต้า