สถานทูตพม่าประจำประเทศไทย

สถานทูตพม่าในประเทศไทย

132 ถนนสาทรเหนือ ซอย 71 กรุงเทพฯ 10500

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยว

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าพม่า (วีซ่าท่องเที่ยว)

 

1. หนังสือเดินทาง  (เล่มจริง) จะต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางและมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้าขึ้นไป

2. รูปถ่าย ขนาด 2x2  นิ้ว 2 ใบ รูปสีฉากหลังสีขาวและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามใช้รูปที่ SCAN จาก COMPUTER

3. สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีรายการเกี่ยวกับเลขที่บ้านและหน้าที่มีชื่อของผู้เดินทาง

4. ใช้นามบัตรแทนจดหมายรับรองการทำงาน

5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ

6. ใบจองโรงแรม (ถ้ามี)

7. สำเนาทะเบียนบ้าน

8. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อของผู้เดินทาง

 

ระยะเวลายื่นขอวีซ่า 3 วันทำการ   

ระยะเวลายื่นขอวีซ่า 2 วันทำการ  

ระยะเวลายื่นขอวีซ่า 1 วันทำการ  

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อแผนกวีซ่า 02-3082700