สถานทูตโมร็อกโกประจำประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูตโมร็อคโค ประจำประเทศไทย

ชั้น 12 อาคารสาทรซิตี้ 175 ถนนสาทรใต้ สาทร กรุงเทพฯ 10120
 

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยว

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าโมร็อคโค (วีซ่าท่องเที่ยว)

 

1. หนังสือเดินทาง(เล่มจริง) จะต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางและมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า *****ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำเล่มเก่าแนบเรื่องเพื่อเป็นประโยชน์ในการยื่นวีซ่า

2. รูปถ่าย ขนาด 2x2 นิ้ว 2 ใบ รูปสีฉากหลังสีขาวและถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามใช้รูปที่ SCAN จาก COMPUTER

3. สำเนาบัตรประชาชน(ถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลังบัตร) พร้อมแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ

4. เด็ก อายุต่ำกว่า 16 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร, (ถ้าเด็กอายุ 15 ปี และมีบัตรประชาชนแล้วให้นำสำหนาแนบเรื่องด้วย)

*** ในกรณีที่พ่อ และ/หรือ แม่ ของเด็ก (เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับเด็ก ให้พ่อ และ/หรือ แม่ของเด็ก ขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางออกนอกประเทศจากทางอำเภอ

5.  สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีรายการเกี่ยวกับบ้านและหน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง

6.  สำเนาทะเบียนสมรส(ถ้ามี) พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

***ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องทำจดหมายชี้แจง ถึงระยะเวลาที่อยู่กินฉันท์สามี-ภรรยาพร้อมทั้งระบุถึงที่อยู่ปัจจุบันที่ผู้เดินทางพำนักอยู่เป็นภาษาอังกฤษและสำเนาสูติบัตรของบุตร

7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล(ถ้ามี) พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

8. ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่บ้าน , ที่ทำงาน , เบอร์มือถือ ที่สถานฑูตสามารถติดต่อได้

9. หลักฐานการทำงาน

***กรณีที่เป็นพนักงานบริษัท หรือข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้กระดาษของสถานที่ทำงานพร้อมประทับตรา โดยระบุตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน อัตราเงินเดือน และระยะเวลา/วันที่ ที่เดินทาง

***กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ จะต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หน้าที่เป็นหัวกระดาษตราครุฑ และมีชื่อของผู้เดินทางแสดงอยู่ถ่ายสำเนาทุกหน้า สำเนาต้องคัดมาไม่เกิน3 เดือน

***กรณีที่มีกิจการส่วนตัว แต่ไม่มีทะเบียนพาณิชย์ หรือไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้เดินทางต้องทำจดหมายชี้แจงสถานฑูตถึงกิจการที่ประกอบการอยู่เป็นภาษาอังกฤษ

***ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาใช้จดหมายรับรองจากสถานศึกษา (ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษพร้อมประทับตรา)

10. หลักฐานการเงิน  *** หนังสือรับรองการเงินที่ออกโดยธนาคาร (ฉบับจริงเท่านั้น) ***

11. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

12. ใบจองโรงแรม

 

ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่า 7 วันทำการ                

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อแผนกวีซ่า 02-3082700