สถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทย

ศูนย์รับยื่นวีซ่าอิตาลี VFS 

ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C สีลมคอมเพล็กซ์

191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยว

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าอิตาลี (วีซ่าท่องเที่ยว)

 

1. หนังสือเดินทาง(เล่มจริง) จะต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางและมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า

   ***ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำเล่มเก่าแนบเรื่องเพื่อเป็นประโยชน์ในการยื่นวีซ่า

2. รูปถ่าย ขนาด 2x2 นิ้ว  2 ใบ รูปสีฉากหลังสีขาวเท่านั้นและถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามใช้รูปที่ SCAN จาก COMPUTER

3. Work Permit  (เล่มจริง) สำหรับชาวต่างชาติ

4. กรณีเด็ก อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

*** ในกรณีที่พ่อและแม่ของเด็ก (เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับเด็ก ให้พ่อและแม่ ขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางออกนอกประเทศจากทางสำนักงานเขตหรืออำเภอ พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

*** ในกรณี พ่อ หรือ แม่  (เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ท่านใดท่านหนึ่งที่ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับเด็ก ให้พ่อหรือแม่ที่ไม่ได้เดินทาง ขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางออกนอกประเทศจากทางสำนักงานเขตหรืออำเภอ พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

5. สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีรายการเกี่ยวกับเลขที่บ้านและหน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษและนำตัวจริงไปพร้อมวันสแกนลายนิ้วมือ

6. สำเนาบัตรประชาชน

7. เอกสารแสดงสถานะภาพปัจจุบัน สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาทะเบียนหย่า, สำเนาใบมรณะบัตร(ถ้ามี) พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล(ถ้ามี)พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

9. ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่บ้าน , ที่ทำงาน , เบอร์มือถือ ที่สถานฑูตสามารถติดต่อได้

10. หลักฐานการทำงาน

***  กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทหรือข้าราชการใช้จดหมายรับรองการทำงาน (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ) โดยใช้กระดาษของสถานที่ทำงานพร้อมประทับตรา โดยระบุตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน อัตราเงินเดือน และระยะเวลา/วันที่ ที่เดินทาง ไป-กลับ

***  กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ จะต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หน้าที่เป็นหัวกระดาษตราครุฑ และมีชื่อของผู้เดินทางแสดงอยู่ถ่ายสำเนาทุกหน้า สำเนาต้องคัดมาไม่เกิน 3 เดือนพร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

***  กรณีที่มีกิจการส่วนตัว แต่ไม่มีทะเบียนพาณิชย์ หรือไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้เดินทางต้องทำจดหมายชี้แจงสถานฑูตถึงกิจการที่ประกอบการอยู่เป็นภาษาอังกฤษ

***  กรณีนักเรียน / นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษา (ฉบับจริงภาษาอังกฤษพร้อมตราประทับ)

11.   หลักฐานการเงิน 6 หลักขึ้นไป

-  ใช้หนังสือรับรองการเงินบัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวที่ออกโดยธนาคาร (ฉบับจริง) (ออกมาไม่เกิน 15 วันก่อนวันยื่นวีซ่า)และพร้อมสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุดอัพเดทยอดสุดท้ายไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า***จดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร และ สำเนาสมุดบัญชีส่วนตัวของผู้เดินทางจะต้องเป็นบัญชีเดียวกันและบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น***

12. ใบจองโรงแรมทุกคืน *ต้องมีชื่อผู้เดินทางระบุในการจองโรงแรมทุกท่าน**

13. ประกันการเดินทาง

 

***ผู้เดินทางต้องมาสัมภาษณ์และสแกนลายนิ้วมือด้วยตนเองที่ศูนย์ยื่นวีซ่า VFS ITALY

ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่าอย่างน้อย15 วันทำการขึ้นไป

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อแผนกวีซ่า  02-3082700