สถานทูตไอซ์แลนด์ประจำประเทศไทย

วีซ่าไอซ์แลนด์ ยื่นผ่านศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเดนมาร์ก
เลขที่ 10/104-106 (801-803),
ชั้น 8 อาคารเทรนดี้ สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยว

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าไอซ์แลนด์ (วีซ่าท่องเที่ยว)

1. หนังสือเดินทางเล่มจริง  จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย  2 หน้าขึ้นไป*****ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ารบกวนแนบมาด้วย

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2x2  นิ้ว 2 ใบ รูปสีฉากหลังสีขาวเท่านั้นและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามใช้รูปที่ SCAN จาก COMPUTER

3. กรณีเด็ก อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องใช้สำเนาสูติบัตรฉบับภาษาไทยแนบพร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

***ในกรณีที่พ่อและแม่ของเด็ก (เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับเด็ก ให้พ่อและแม่ ขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางออกนอกประเทศจากทางสำนักงานเขตหรืออำเภอ พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

*** ในกรณี พ่อ หรือ แม่ (เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ท่านใดท่านหนึ่งที่ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับเด็ก ให้พ่อหรือแม่ที่ไม่ได้เดินทาง ขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางออกนอกประเทศจากทางสำนักงานเขตหรืออำเภอ พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

4. สำเนาบัตรประชน  (ถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลังบัตร)

5. สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีรายการเกี่ยวกับเลขที่บ้านและหน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง

6. เอกสารแสดงสถานะภาพปัจจุบัน สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาทะเบียนหย่า, สำเนาใบมรณะบัตร (ถ้ามี) พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

8. ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่บ้าน , ที่ทำงาน , เบอร์มือถือ ที่สถานทูตสามารถติดต่อได้

9. หลักฐานการทำงาน

***กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทหรือข้าราชการใช้จดหมายรับรองการทำงาน (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ) โดยใช้กระดาษของสถานที่ทำงานพร้อมประทับตรา โดยระบุตำแหน่ง วันเดือนปีที่เริ่มงาน อัตราเงินเดือน และระยะเวลา/วันที่ ที่เดินทาง ไป-กลับ

***กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ จะต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หน้าที่เป็นหัวกระดาษตราครุฑ และมีชื่อของผู้เดินทางแสดงอยู่ ถ่ายสำเนาทุกหน้า สำเนาต้องคัดมาไม่เกิน 3 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

***กรณีที่มีกิจการส่วนตัว แต่ไม่มีทะเบียนพาณิชย์ หรือไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้เดินทางต้องทำจดหมายชี้แจงสถานทูตถึงกิจการที่ประกอบการอยู่เป็นภาษาอังกฤษ

***กรณีนักเรียน / นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษา (ฉบับจริงภาษาอังกฤษพร้อมตราประทับ)

10. หลักฐานการเงิน   ใช้สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด (ยอดล่าสุดอัพเดทไม่เกิน 15 วันก่อนวันยื่นวีซ่า)

11. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

12. ใบจองโรงแรมทุกคืน และมีชื่อผู้ยื่นวีซ่าโชว์ในใบจองโรงแรม

13. ประกันการเดินทาง

 

ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า 15 วันทำการ