สถานทูตอินเดียประจำประเทศไทย

ศูนย์รับยื่นวีซ่าอินเดีย (VFS)

36/28, อาคาร พีเอส ทาวเวอร์ ชั้น 10, ซอย 21, สุขุมวิท, คลองเตยเหนือ, วัฒนา กรุงเทพฯ

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยว

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าอินเดีย (วีซ่าท่องเที่ยว)

1. หนังสือเดินทางเล่มจริง จะต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางและมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า***ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ารบกวนแนบมาด้วย

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ รูปสีฉากหลังสีขาวเท่านั้นและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามใช้รูปที่ SCAN จาก COMPUTER

3. สำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับคนไทย)

4. สำเนาบัตรประชาชน (สำหรับคนไทย)

5. สำเนาทะเบียนสมรส

6. Work Permit (เล่มจริง) สำหรับชาวต่างชาติ หรือ Non-Thai อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

7.หลักฐานการทำงาน จดหมายรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) โดยระบุตำแหน่งงาน วันเดือนปีเริ่มงาน, อัตราเงินเดือน และวันที่เดินทางไป-กลับ

8. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

9. ใบจองโรงแรมทุกคืน

 

ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตไทย  3-5 วันทำการ 

ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า   สำหรับชาวต่างชาติ  8 -10 วันทำการ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อแผนกวีซ่า  02-3082700