สถานทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย

สถานทูตอินโดนีเซีย

600-602 ถนนเพชรบุรี แขวง ถนนเพชรบุรี เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยว

หมายเหตุ 

-          หนังสือเดินทางไทยที่เดินทางเพื่อท่องเที่ยว ไม่ต้องทำวีซ่าอยู่ได้ 30 วัน

สำหรับการขอวีซ่า เข้าประเทศอินโดนีเซียนั้น สำหรับบุคคลสัญชาติไทย ได้รับอนุญาตให้พำนัก อยู่ในอินโดนีเซียได้ 30 วัน โดยไม่ต้องมีวีซ่า แต่หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือน สำหรับบุคคลที่มีแผน ที่จะอยู่นานกว่านั้น ควรดำเนินการ ทำเรื่องขอวีซ่า ที่สถานทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย ไว้แต่เนิ่น ก่อนกำหนดวันเดินทาง