สถานทูตกรีซประจำประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูตกรีซประจำประเทศไทย

เลขที่ 100/41, ชั้น 23 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์, 100 ถ.สาทรเหนือ  เขตสีลม กรุงเทพฯ

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยว

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่ากรีซ (วีซ่าท่องเที่ยว)

1. หนังสือเดินทางเล่มจริง  ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และมีหน้าว่างติดกัน 2 หน้า 

        (พร้อมสำเนา 1 ชุด) หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ารบกวนแนบมาด้วย

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาวหรือฟ้าอ่อน ขนาด 2*2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ไม่ตบแต่งภาพเกินจริง

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

   สำหรับเด็กที่ยังไม่มีบัตร ให้ยื่นสูติบัตร 

   ส่วนผู้ที่เดินทางกับคู่สมรส ให้ยื่นใบทะเบียนสมรสเพิ่มด้วย 

4. หลักฐานการทำงาน ฉบับจริง เช่น จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือเอกสารอื่นในทำนองเดียวกัน  หลักฐานการชำระภาษีเงินได้ ถ้ามีธุรกิจส่วนตัว ให้ยื่นสำเนาหนังสือจดทะเบียนธุรกิจหรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งหลักฐานการชำระภาษี (สำเนาที่มีการรับรอง) ถ้าเป็นนักเรียน/นักศึกษา ให้ยื่นจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

5. หลักฐานการเงิน 

วีซ่าท่องเที่ยว  ใช้หนังสือรับรองการเงินส่วนตัวที่ออกโดยธนาคาร (ฉบับจริง) และStatement ออมทรัพย์ส่วนตัวอัพเดทย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด (วีซ่าประเภทท่องเที่ยวต้องสามารถแสดงเอกสารการเงินได้ว่ามีเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวมูลค่าเท่ากับ 50 ยูโร ต่อวัน ตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศกลุ่มเชงเก้น)

6. สำเนาใบจองตั๋วเครื่องบินระบุวันที่เดินทางไปกลับ

7. หลักฐานที่พำนัก เช่น หลักฐานการจองโรงแรม  หากพำนักในบ้านคนกรีก ให้ยื่นจดหมายเชิญพำนักตัวจริง พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนของผู้ที่เชิญ

8. ประกันการเดินทาง สำเนาประกันสุขภาพและอุบัติเหตุที่มีวงเงินคุ้มครองอย่างต่ำมูลค่าเท่ากับ 30,000 ยูโร และมีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในกลุ่มประเทศสัญญาเชงเก้น

9. ผู้ขอวีซ่าที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาและมารดา ให้สมัครวีซ่า และเดินทาง ระบุวันที่อย่างถูกต้องออกโดยเขตท้องที่ตามทะเบียนบ้านของเด็ก แปลเป็นภาษาอังกฤษ และนำไประทับตรารับรองจากกรมการกงสุลถนนแจ้งวัฒนะ

10. สำหรับนักเรียน ต้องมีจดหมายรับรอง (ฉบับจริง) จากสถานศึกษา

 

***สถานทูตฯ อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติมหรือนัดสัมภาษณ์ตามความเหมาะสม ***

 

ระยะเวลาการดำเนินการใช้เวลาประมาณ  7 วันทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ขอวีซ่าในช่วงเวลานั้น