สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ศูนย์รับยื่นวีซ่าฝรั่งเศส (TLS CONTACT)

สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพ 10120

 

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยว

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าฝรั่งเศส (วีซ่าท่องเที่ยว)

1.  หนังสือเดินทางเล่มจริง จะต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางและมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้าติดกันขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ารบกวนแนบมาด้วย

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. 2 ใบ รูปสีฉากหลังสีขาวเท่านั้นและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามใช้รูปที่ SCAN จาก COMPUTER มองเห็นใบหน้าทั้งหมดชัดเจน ไม่ยิ้มเห็นฟัน (ไม่สวมแว่นตา ,หมวก หรือ ผ้าคลุมศีรษะใดๆ) ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็นใบหน้า 70 - 80% ของภาพอย่างชัดเจน 

3. กรณีเด็ก อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

- ในกรณีที่พ่อและแม่ของเด็ก (เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับเด็ก ให้พ่อและแม่ ขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางออกนอกประเทศจากทางสำนักงานเขตหรืออำเภอ โดยระบุว่ายินยอมให้เด็กเดินทางกับใครและ ระบุความสัมพันธ์ กับเด็กพร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

- ในกรณี พ่อ หรือ แม่ (เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ท่านใดท่านหนึ่งที่ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับเด็ก ให้พ่อหรือแม่ที่ไม่ได้เดินทาง ขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางออกนอกประเทศจากทางสำนักงานเขตหรืออำเภอ พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

4. สำเนาบัตรประชาชน (ถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลังบัตร)

5. สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีรายการเกี่ยวกับเลขที่บ้านและหน้าที่มีรายละเอียดชื่อผู้เดินทาง

6. เอกสารแสดงสถานะภาพปัจจุบัน เช่น สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาทะเบียนหย่า ,สำเนาใบมรณะบัตร (ถ้ามี) พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

7. กรณีมีเปลี่ยนชื่อ-สกุล  แนบเอกสารฉบับภาษาไทย   พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

8. ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่บ้าน, ที่ทำงาน, เบอร์มือถือ ที่สถานทูตสามารถติดต่อได้

9. หลักฐานการทำงาน

- กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทหรือข้าราชการใช้จดหมายรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) โดยใช้กระดาษของสถานที่ทำงานพร้อมประทับตรา โดยระบุตำแหน่ง , วันเดือนปีที่เริ่มงาน, อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันที่เดินทางไป-กลับ

- กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ จะต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หน้าที่เป็นหัวกระดาษตราครุฑ และมีชื่อของผู้เดินทางแสดงอยู่ ถ่ายสำเนาทุกหน้า สำเนาต้องคัดมาไม่เกิน 3 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

- กรณีที่มีกิจการส่วนตัว แต่ไม่มีทะเบียนพาณิชย์ หรือไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้เดินทางต้องทำจดหมายชี้แจงสถานทูตถึงกิจการที่ประกอบการอยู่เป็นภาษาอังกฤษ

- กรณีนักเรียน / นักศึกษา ใช้จดหมายรับรองจากสถานศึกษา (ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษพร้อมประทับตรา)

10. สำเนาสลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด  พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

11. หลักฐานการเงิน   

ใช้ Statement บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวที่ให้ทางธนาคารปริ้นท์ให้ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุดพร้อมประทับตราจากธนาคาร

- สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี

12. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

13. ใบจองโรงแรมทุกคืน

14. ประกันการเดินทาง

 

ทำการจองคิวก่อนยื่นวีซ่าทุกครั้งที่  https://www.tlscontact.com/th2fr/login.php(สแกนลายนิ้วมือที่ศูนย์ยื่นคำร้อง TLS Contact)

 

 

ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ 15 วันทำการ (อาจช้าหรือเร็วกว่านี้ขึ้นอยู่กับทางสถานทูตเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ)