สถานทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย

ศูนย์รับยื่นวีซ่าฟินแลนด์ (VFS)

ชั้น 8 อาคารเทรนดี้ สุขุมวิท ซอย 13

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยว

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าฟินแลนด์ (วีซ่าท่องเที่ยว)

1. หนังสือเดินทางเล่มจริงจะต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทางและมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย   2 หน้า **หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ารบกวนแนบมาด้วย

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2X2 นิ้ว 2 ใบ รูปสีฉากหลัง สีขาวเท่านั้นและถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามใช้รูปที่ SCANจาก COMPUTER

3. สำเนาบัตรประชาชน(ถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลังบัตร)

- กรณีเด็กเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

- ในกรณีที่พ่อและแม่ของเด็ก (เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับเด็ก ให้พ่อและแม่ ขอหนังสือยินยอมให้เดินทางออก นอกประเทศจากทางสำนักงานเขตหรืออำเภอ โดยระบุว่าให้เด็กเดินทางพร้อมกับใคร และระบุความสัมพันธ์กับเด็ก พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

- ในกรณี พ่อ หรือ แม่  (เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ท่านใดท่านหนึ่งที่ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับเด็ก ให้พ่อหรือแม่ที่ไม่ได้เดินทาง ขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางออกนอกประเทศจากทางสำนักงานเขตหรืออำเภอ พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีรายการเกี่ยวกับเลขที่บ้านและหน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง

5. เอกสารแสดงสถานะภาพปัจจุบันเช่น: สำเนาทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า, ใบมรณะบัตร (ถ้ามี) พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

- ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องทำจดหมายชี้แจงสถานทูต ถึงระยะเวลาที่อยู่กินฉันท์สามี-ภรรยา

6. กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ – สกุล แนบเอกสารภาษาไทย พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

7. ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่บ้าน, ที่ทำงาน, เบอร์มือถือ ที่สถานทูตสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

8. หลักฐานการทำงาน

***กรณีที่เป็นพนักงานบริษัท หรือข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงาน (ตัวจริงภาษาอังกฤษ) โดยใช้กระดาษของสถานที่ทำงานพร้อมประทับตรา โดยระบุตำแหน่งงาน, วัน เดือน ปีเริ่มงาน, อัตราเงินเดือน, ประเทศที่เดินทางตลอดทริป, วันที่เดินทางไป-กลับ

***กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ จะต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หน้าที่เป็นหัวกระดาษตราครุฑ และมีชื่อของผู้เดินทางแสดงอยู่ถ่ายสำเนาทุกหน้า สำเนาต้องคัดมาไม่เกิน3เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

***กรณีที่มีกิจการส่วนตัว แต่ไม่มีทะเบียนพาณิชย์ หรือไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้เดินทางต้องทำจดหมายชี้แจงสถานทูตถึงกิจการที่ประกอบการอยู่เป็นภาษาอังกฤษ

***กรณีนักเรียน / นักศึกษา ใช้จดหมายรับรองจากสถานศึกษา (ตัวจริงภาษาอังกฤษพร้อมประทับตรา)

9. หลักฐานการเงิน 

-  ใช้หนังสือรับรองการเงินที่ออกโดยธนาคาร (ฉบับจริง) พร้อมแนบสำเนาสมุดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

10. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

11. ใบจองโรงแรมทุกคืน

12. ประกันการเดินทาง

 

ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า 15 วันทำการ