สถานทูตสเปนประจำประเทศไทย

ศูนย์รับยื่นวีซ่าสเปน (BLS)

อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21, ชั้น 22

2211,399 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยว

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าสเปน (วีซ่าท่องเที่ยว)

 

1. หนังสือเดินทาง(เล่มจริง)จะต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับและมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า

*****ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำเล่มเก่าแนบเรื่องเพื่อเป็นประโยชน์ในการยื่นวีซ่า

2. รูปถ่าย ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว 2 ใบ รูปสีฉากหลังสีขาวเท่านั้นและถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามใช้รูปที่ SCAN จาก COMPUTER

3. สำเนาบัตรประชาชน(ถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลังบัตร)

4. สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีรายการเกี่ยวกับบ้านและหน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง

5. กรณีเด็ก อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องใช้สำเนาสูติบัตรพร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

*** ในกรณีที่พ่อและแม่ของเด็ก (เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับเด็ก ให้พ่อและแม่ ขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางออกนอกประเทศจากทางสำนักงานเขตหรืออำเภอ โดยระบุรายละเอียดว่าอนุญาตให้เด็กเดินทางกับใคร และมีความสัมพันธ์อย่างไรกับเด็ก พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

*** ในกรณี พ่อ หรือ แม่  (เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ท่านใดท่านหนึ่งที่ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับเด็ก ให้พ่อหรือแม่ที่ไม่ได้เดินทาง ขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางออกนอกประเทศจากทางสำนักงานเขตหรืออำเภอ พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

6. เอกสารแสดงสถานะภาพปัจจุบัน สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาทะเบียนหย่า,สำเนาใบมรณะบัตร (ถ้ามี) พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

7. กรณีมีเปลี่ยนชื่อ – สกุล  แนบเอกสารฉบับภาษไทย พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

8. ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่บ้าน , ที่ทำงาน , เบอร์มือถือ ที่สถานทูตสามารถติดต่อได้

9.  หลักฐานการทำงาน

***กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทหรือข้าราชการใช้จดหมายรับรองการทำงาน (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ) โดยใช้กระดาษของสถานที่ทำงานพร้อมประทับตรา โดยระบุตำแหน่งงาน, วัน เดือนปีเริ่มงาน, อัตราเงินเดือน วันลา/วันเดินทางไป-กลับพร้อม สลิปเงินเดือน, และใบเสียภาษีส่วนบุคล (ถ้ามี)

*** กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ จะต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หน้าที่เป็นหัวกระดาษตราครุฑ และมีชื่อของผู้เดินทางแสดงอยู่ถ่ายสำเนาทุกหน้า สำเนาต้องคัดมาไม่เกิน3 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

***กรณีที่มีกิจการส่วนตัว แต่ไม่มีทะเบียนพาณิชย์ หรือไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้เดินทางต้องพิมพ์จดหมายชี้แจงสถานทูตถึงกิจการที่ประกอบการอยู่เป็นภาษาอังกฤษ

***กรณีนักเรียน, นักศึกษาใช้จดหมายรับรองจากสถานศึกษา (ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษพร้อมประทับตรา)

10. หลักฐานการเงิน:

-  ใช้จดหมายรับรองจากธนาคารภาษอังกฤษตัวจริง (บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวผู้สมัครเท่านั้น)อายุไม่เกิน 15 วันก่อนวันยื่นวีซ่า

-  ใช้สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวของผู้สมัครเท่านั้น ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด ยอดเงินอัพเดทไม่เกิน 7 วันก่อนวันยื่นวีซ่า

11. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

12. ใบจองโรงแรมทุกคืน **ต้องมีรายชื่อผู้เข้าพักทุกท่าน

13. ประกันการเดินทาง

 

ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า อย่างน้อย15 วันทำการขึ้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อแผนกวีซ่า 02-3082700