สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย

ศูนย์รับยื่นขอวีซ่าอังกฤษ (VFS)

อาคารเดอะ เทรนดี้ ซอยสุขุมวิท 13

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยว

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าอังกฤษ (วีซ่าท่องเที่ยว)

1. หนังสือเดินทาง  (เล่มจริง) จะต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางและมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า *** กรุณานำเล่มเก่าแนบเรื่องเพื่อเป็นประโยชน์ในการยื่นวีซ่า

2. รูปถ่าย ขนาด 2x2  นิ้ว 2 ใบ รูปสีฉากหลังสีขาวเท่านั้นและถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามใช้รูปที่ SCAN จาก COMPUTER

3. สำเนาบัตรประชาชน (ถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลังบัตร)

กรณีเด็ก อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ(ต้องแปลรับรองแบบมี Licenseที่ถูกต้อง)

*** ในกรณีที่พ่อและแม่ของเด็ก (เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับเด็ก ให้พ่อและแม่ ขอหนังสือยินยอมให้ บุตรเดินทางออกนอกประเทศจากทางสำนักงานเขตหรืออำเภอ พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

*** ในกรณี พ่อ หรือ แม่  (เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ท่านใดท่านหนึ่งที่ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับเด็ก ให้พ่อหรือแม่ที่ไม่ได้เดินทาง ขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางออกนอกประเทศจากทางสำนักงานเขตหรืออำเภอ พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีรายการเกี่ยวกับเลขที่บ้านและหน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง

5.  เอกสารแสดงสถานะภาพปัจจุบัน เช่น  : สำเนาทะเบียนสมรส  ,สำเนาทะเบียนหย่า ,สำเนาใบมรณะบัตร (ถ้ามี)  พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล(ถ้ามี)พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

7. ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่บ้าน , ที่ทำงาน , เบอร์มือถือ ที่สถานฑูตสามารถติดต่อได้

8. หลักฐานการทำงาน

***  กรณีที่เป็นพนักงานบริษัท หรือข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงาน (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ) โดยใช้กระดาษของสถานที่ทำงานพร้อมประทับตรา โดยระบุตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน อัตราเงินเดือน และระยะเวลา/วันที่ ที่เดินทาง

*** กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ จะต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หน้าที่เป็นหัวกระดาษตราครุฑ และมีชื่อของผู้เดินทางแสดงอยู่ถ่ายสำเนาทุกหน้า สำเนาต้องคัดมาไม่เกิน 3 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

*** กรณีที่มีกิจการส่วนตัวแต่ไม่มีทะเบียนพาณิชย์ หรือไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดผู้เดินทางต้องทำ จดหมายชี้แจงสถานฑูตถึงกิจการที่ประกอบการอยู่เป็นภาษาอังกฤษ

9. หลักฐานการเงิน  จดหมายรับรองการเงินที่ออกโดยธนาคาร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

10. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

11. ใบจองโรงแรม

12. หนังสือเชิญจากญาติ (กรณีพำนักกับญาติที่อังกฤษ) พร้อมแนบ พร้อมแนบหนังสือเดินทาง และหน้าวีซ่าถิ่นที่อยู่

 

ขั้นตอนในการขอวีซ่าอังกฤษเบื้องต้น

1. กรุณากรอกแบบสอบถามข้อส่วนตัวของท่าน แล้วส่งแบบสอบถามที่กรอกครบถ้วนเรียบร้อยแล้วมาให้เราทางอีเมลล์ พร้อมกับสำเนาหน้าพาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน  เพื่อดำเนินการกรอกฟอร์มวีซ่าออนไลน์ ตัดบัตรเครดิตค่าธรรมเนียมวีซ่า และทำการจองคิวนัด หมายวีซ่าก่อน

2. กรุณาส่งหนังสือเดินทางเล่มจริง และเอกสารขอวีซ่าทั้งหมดให้เราก่อนอย่างน้อย 5 วันก่อนวันยื่นวีซ่าจริง

3. ผู้สมัครวีซ่าต้องมาสัมภาษณ์และสแกนลายนิ้วมือทุกครั้งทุกกรณี

 

ระยะเวลาพิจารณาวีซ่า ประมาณ 15 วันทำการขึ้นไป **ในบางช่วงอาจมีจำนวนผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นจำนวนมาก การพิจารณาของทางสถานฑูตอาจล่าช้าออกไปถึง 30 วัน  ผู้สมัครควรวางแผนในการเดินทางของท่านล่วงหน้าเผื่อการพิจารณาวีซ่าล่าช้าด้วย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่แผนกวีซ่า 02-3082700