สถานทูตอียิปต์ประจำประเทศไทย

สถานทูตอียิปต์ประจำประเทศไทย

23/122-125 อาคารสรชัย ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยว

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอวีซ่าอียิปต์ (วีซ่าท่องเที่ยว)

 

1. หนังสือเดินทาง(เล่มจริง) จะต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางและมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า

2. รูปถ่าย ขนาด 2x2 นิ้ว 2 ใบ รูปสีฉากหลัง  สีขาวและถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามใช้รูปที่ SCAN จาก COMPUTER

3. สำเนาบัตรประชาชน(ถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลังบัตร)

4. สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีรายการเกี่ยวกับบ้านและหน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง

5. สำเนาทะเบียนสมรส(ถ้ามี)

6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล(ถ้ามี)

7. ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่บ้าน , ที่ทำงาน , เบอร์มือถือ ที่สถานฑูตสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

8. หลักฐานการทำงาน

***  กรณีที่เป็นพนักงานบริษัท หรือข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้กระดาษของสถานที่ทำงานพร้อมประทับตรา โดยระบุตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน อัตราเงินเดือน และระยะเวลา/วันที่ ที่เดินทาง

***  กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ จะต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หน้าที่เป็นหัวกระดาษตราครุฑ และมีชื่อของผู้เดินทางแสดงอยู่ถ่ายสำเนาทุกหน้า สำเนาต้องคัดมาไม่เกิน3 เดือน

***  กรณีที่มีกิจการส่วนตัว แต่ไม่มีทะเบียนพาณิชย์ หรือไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้เดินทางต้องทำจดหมายชี้แจงสถานฑูตถึงกิจการที่ประกอบการอยู่เป็นภาษาอังกฤษ

***  นักเรียน นักศึกษา ใช้จดหมายรับรองจากสถานศึกษา (ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษพร้อมประทับตรา)

9. หลักฐานการเงิน   ใช้หนังสือรับรองการเงินที่ออกจากธนาคาร (ภาษาอังกฤษฉบับจริงเท่านั้น)

10. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

11. ใบจองโรงแรม

 

***สามารถยื่นแทนได้***

 

ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าโดยประมาณ 15 วันทำการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อแผนกวีซ่า 02-3082700