สถานทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเดนมาร์ก
เลขที่ 10/104-106 (801-803),ชั้น 8 อาคารเทรนดี้ 
สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ, วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

 

 

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยว

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าเดนมาร์ค (วีซ่าท่องเที่ยว)

 

1. หนังสือเดินทาง(เล่มจริง) จะต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า

2. รูปถ่าย ขนาด 2x2นิ้ว 2 ใบ รูปสีฉากหลังสีขาวเท่านั้นและถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามใช้รูปที่ SCAN จาก COMPUTER

3. สำเนาบัตรประชาชน(ถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลังบัตร)

4. เด็ก อายุต่ำกว่า 18 ปี ใช้สำเนาสูติบัตรพร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

*** ในกรณีที่พ่อและแม่ของเด็ก (เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับเด็ก ให้พ่อและแม่ ขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางออกนอกประเทศจากทางสำนักงานเขตหรืออำเภอโดยต้องระบุว่ายินยอมให้เด็กเดินทางไปกับใคร และระบุความสัมพันธ์กับเด็ก พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

*** ในกรณี พ่อ หรือ แม่  (เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ท่านใดท่านหนึ่งที่ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับเด็ก ให้พ่อหรือแม่ที่ไม่ได้เดินทาง ขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางออกนอกประเทศจากทางสำนักงานเขตหรืออำเภอพร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

5. สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีรายการเกี่ยวกับเลขที่บ้านและหน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง

6. เอกสารแสดงสถานะปัจจุบัน เช่น สำเนาทะเบียนสมรส,สำเนาทะเบียนหย่า , สำเนาใบมรณะบัตร(ถ้ามี)พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

***  ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องทำจดหมายชี้แจงสถานฑูต ถึงระยะเวลาที่อยู่กินฉันท์สามี-ภรรยา

7. กรณีมีเปลี่ยนชื่อ-สกุล  แนบเอกสารฉบับภาษาไทยพร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

8. ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่บ้าน , ที่ทำงาน , เบอร์มือถือ ที่สถานฑูตสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

9. หลักฐานการทำงาน

*** กรณีที่เป็นพนักงานบริษัท หรือข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) โดยใช้กระดาษของสถานที่ทำงานพร้อมประทับตรา โดยระบุตำแหน่งงาน, วัน เดือนปีที่เริ่มงาน, อัตราเงินเดือน และวันลา / วันเดินทางไป-กลับ

*** กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ จะต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หน้าที่เป็นหัวกระดาษตราครุฑ และมีชื่อของผู้เดินทางแสดงอยู่ถ่ายสำเนาทุกหน้า สำเนาต้องคัดมาไม่เกิน3 เดือนพร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

*** กรณีที่มีกิจการส่วนตัว แต่ไม่มีทะเบียนพาณิชย์ หรือไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้เดินทางต้องทำ  จดหมายชี้แจงสถานฑูตถึงกิจการที่ประกอบการอยู่เป็นภาษาอังกฤษ

*** กรณีนักเรียน / นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษฉบับจริง)

10. หลักฐานการเงิน

- ใช้หนังสือรับรองการเงินที่ออกโดยธนาคาร (ฉบับจริง) 1 ฉบับ และสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด       (อัพเดทยอดไม่เกิน 15 วันก่อนวันยื่นวีซ่า)

11. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

12. ใบจองโรงแรมทุกคืน

13.  ประกันการเดินทาง

 

ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่า 15 วันทำการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อแผนกวีซ่า 02-3082700