สถานทูตเยอรมันประจำประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำกรุงเทพฯ

เลขที่ 9 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ  10120

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยว

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าเยอรมัน (วีซ่าท่องเที่ยว)

1. หนังสือเดินทางเล่มจริง จะต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางและมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 3 หน้า

   ***ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ารบกวนแนบมาด้วย

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2x2 นิ้ว 2 ใบ (เน้นใบหน้าใหญ่ 80% ของขนาดรูปถ่าย)  รูปสีฉากหลัง สีขาวเท่านั้น และถ่ายไม่ เกิน 6 เดือน ห้ามใช้ รูปที่ SCAN จาก COMPUTER

3.  กรณีเด็ก  เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร   

-  ในกรณีที่พ่อและแม่ของเด็ก (เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับเด็ก ให้พ่อและแม่ ขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางออกนอกประเทศจากทางสำนักงานเขตหรืออำเภอ พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

-  ในกรณี พ่อ หรือ แม่  (เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ท่านใดท่านหนึ่งที่ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับเด็ก ให้พ่อหรือแม่ที่ไม่ได้เดินทาง ขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางออกนอกประเทศจากทางสำนักงานเขตหรืออำเภอ พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

4. สำเนาบัตรประชาชน  (ถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลังบัตร)

5. สำเนาทะเบียนบ้าน  หน้าที่มีเลขที่บ้านและหน้าที่มีรายละเอียดชื่อของผู้สมัคร

6. กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล  แนบเอกสารสำเนา (ถ้ามี)

7. เอกสารแสดงสถานะปัจจุบัน สำเนาทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า, ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)

8. ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่บ้าน, ที่ทำงาน, เบอร์มือถือที่สถานทูตสามารถติดต่อได้

9. หลักฐานการทำงาน

-  กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทหรือข้าราชการใช้จดหมายรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) โดยใช้กระดาษของสถานที่ทำงานพร้อมประทับตรา โดยระบุตำแหน่งงาน, วันเดือนปีที่เริ่มงาน, อัตราเงินเดือน และระยะเวลา/วันที่ เดินทาง ไป-กลับ

กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ จะต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หน้าที่เป็นหัวกระดาษตราครุฑ และมีชื่อของผู้เดินทางแสดงอยู่ ถ่ายสำเนาทุกหน้า สำเนาต้องคัดมาไม่เกิน 3 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

- กรณีที่มีกิจการส่วนตัวแต่ไม่มีทะเบียนพาณิชย์ หรือไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดผู้เดินทางต้องทำจดหมายชี้แจงสถานทูตถึงกิจการที่ประกอบการอยู่เป็นภาษาอังกฤษ

-  กรณีนักเรียน /นักศึกษา ใช้จดหมายรับรองจากสถานศึกษา (ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษพร้อมประทับตรา)

10. หลักฐานการเงิน  ใช้หนังสือรับรองการเงินส่วนตัวที่ออกโดยธนาคาร (ฉบับจริง) และสำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

11. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

12. ใบจองโรงแรมทุกคืน

13. ประกันการเดินทาง

 

จองคิวก่อนออนไลน์ https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_realmList.do?locationCode=bangk&request_locale=en กรุณาส่งสำเนาหนังสือเดินทางเพื่อจองคิววีซ่าก่อนทุกครั้ง

 

ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าโดยประมาณ 7 วันทำการ   

ยื่นวีซ่า วันจันทร์-วันศุกร์

สถานทูต คืนเล่มเฉพาะวันอังคาร และวันพฤหัสฯ บ่าย 2-3 โมงเท่านั้น