สถานทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเชค

ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C สีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยว

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าสาธารณรัฐเช็ก (วีซ่าท่องเที่ยว)

 

1. หนังสือเดินทางเล่มจริงจะต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางและมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า***ถ้าหนังสือเดินทางเล่มเก่ารบกวนแนบมาด้วย

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 1.5x2 นิ้ว 2 ใบ รูปสีฉากหลังสีขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามยิ้มเห็นฟัน, ไม่สวมแว่นตา, หมวก, ห้ามใส่คอนแท็คเลนส์แฟชั่น และห้ามตกแต่งภาพถ่าย

3. กรณีเด็ก เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ใช้สำเนาสูติบัตรพร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

   -  ในกรณีที่พ่อและแม่ของเด็ก (เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับเด็ก ให้พ่อและแม่ ขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดิน

      ทางออกนอกประเทศจากทางสำนักงานเขตหรืออำเภอโดยระบุว่ายินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร และระบุความสัมพันธ์กับเด็ก พร้อมฉบับแปล

      ภาษาอังกฤษ

   -  ในกรณี พ่อ หรือ แม่  (เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ท่านใดท่านหนึ่งที่ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับ เด็ก ให้พ่อหรือแม่ที่ไม่ได้เดินทาง

      ขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางออกนอกประเทศจากทางสำนักงานเขตหรืออำเภอ พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

4. สำเนาบัตรประชาชน (ถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลังบัตร)

5. สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีรายการเกี่ยวกับเลขที่บ้านและหน้าที่มีรายละเอียดชื่อผู้เดินทาง

6. เอกสารแสดงสถานะปัจจุบัน: สำเนาทะเบียนสมรส ,สำเนาทะเบียนหย่า , สำเนาใบมรณะบัตรพร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

7. กรณีมีเปลี่ยนชื่อ-สกุล  แนบฉบับภาษาไทย พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

8. ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่บ้าน , ที่ทำงาน , เบอร์มือถือ ที่สถานทูตสามารถติดต่อได้

9. หลักฐานการทำงาน

    - กรณีที่เป็นพนักงานบริษัท หรือข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) โดยใช้กระดาษของสถานที่ทำงาน

      พร้อมประทับตรา โดยระบุตำแหน่งงาน, วันเดือนปีที่เริ่มงาน, อัตราเงินเดือน และวันลา/วันเดินทางไป-กลับ

    - กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ จะต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หน้าที่เป็นหัวกระดาษตราครุฑ และมีชื่อของผู้สมัครแสดงอยู่

      ถ่ายสำเนาทุกหน้าสำเนาต้องคัดมาไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันยื่นวีซ่า พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

    - กรณีที่มีกิจการส่วนตัวแต่ไม่มีทะเบียนพาณิชย์ หรือไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้สมัครต้องทำจดหมายชี้แจง

       สถานฑูตถึงกิจการที่ประกอบการอยู่เป็นภาษาอังกฤษโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการว่าทำเกี่ยวกับอะไร, ตำแหน่งหน้าที่, วันเดือนปี           เริ่ม เปิดกิจการ, รายได้ต่อเดือนเป็นต้น

    - กรณีนักเรียน, นักศึกษาใช้จดหมายรับรองจากสถานศึกษา (ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษพร้อมประทับตรา)

10. หลักฐานการเงิน แนบเอกสารการเงินใช้ Statement บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวของผู้สมัครอัพเดทย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด และมียอดเงินเพียงพอสำหรับใช้จ่ายระหว่างการเดินทาง

11. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

12. โปรแกรมการเดินทาง (Itinerary)

13. ใบจองโรงแรมทุกคืน

14. ประกันการเดินทาง

 

-  กรุณาส่งสำเนาหนังสือเดินทางเพื่อจองคิววีซ่าออนไลน์ก่อนทุกครั้ง

-  กรุณานำส่งเอกสารทั้งหมดให้เราก่อนอย่างน้อย 3-5 วันก่อนวันยื่นวีซ่าเพื่อตรวจเช็คเอกสาร

 

ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่า 7-10วันทำการ

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อแผนกวีซ่า 02-3082700