สถานทูตจีนประจำประเทศไทย

ศูนย์รับยื่นวีซ่าจีน

1550 อาคาร ธน ภูมิ ชั้น 5, ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยว

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าจีน (วีซ่าท่องเที่ยว)

1.หนังสือเดินทาง (Passport) อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2.รูปถ่ายขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

3.จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)

4. Work Permit เล่มจริง (สำหรับชาวต่างชาติ)

5.ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

6.ใบจองโรงแรมทุกคืน

7.สำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับคนไทย)

8.เบอร์โทรศัพท์ของผู้เดินทาง

 

ระยะเวลาพิจารณาผลวีซ่า 4 วันทำการ

ระยะเวลาพิจารณาผลวีซ่า 2 วันทำการ (ยื่นด่วน)สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อแผนกวีซ่า 02-3082700

ระเบียบใหม่เรื่องรูปถ่ายการขอวีซ่าจีน 

1.ห้ามยิ้ม

2.ต้องเห็นหู

3.พื้นหลังสีขาวเท่านั้น

4.ห้ามใส่เสื้อสีขาว

5.รูปถ่ายขนาด 33มม.x 48มม.

6.ถ่ายหน้าตรง

7.ห้ามใส่แว่นตาสีดำ

8.คนมุสลิมเปิดเห็นใบหน้า

9.ห้ามใส่หมวก

10.ห้ามสวมเครื่องประดับ

Download