สถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย

ศูนย์รับยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ (TLS CONTACT)

สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพ 10120

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยว

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ (วีซ่าท่องเที่ยว)

1. หนังสือเดินทาง (เล่มจริง) จะต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป นับจากวันเดินทางและมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า ***ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำเล่มเก่าแนบมาด้วยเพื่อเป็นประโยชน์ในการยื่นวีซ่า

2. รูปถ่ายสี  ขนาด 1.5 x 2  นิ้ว 2 ใบ รูปสีฉากหลัง สีขาวและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามใช้รูปที่ SCAN จาก COMPUTER

3. สำเนาบัตรประชาชน (ถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลังบัตร)

4. เด็ก อายุต่ำกว่า 18 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

*** ในกรณีที่พ่อและแม่ของเด็ก (เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับเด็ก ให้พ่อและแม่ ขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางออกนอกประเทศจากทางสำนักงานเขตหรืออำเภอ พร้อมฉบับแปลภาษอังกฤษ

***ในกรณี พ่อ หรือ แม่  (เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ท่านใดท่านหนึ่งที่ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับเด็ก ให้พ่อหรือแม่ที่ไม่ได้เดินทาง ขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางออกนอกประเทศจากทางสำนักงานเขตหรืออำเภอ พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

5. สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีรายการเกี่ยวกับเลขที่บ้านและหน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง

6. เอกสารแสดงสถานะภาพปัจจุบัน สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาทะเบียนหย่า, สำเนาใบมรณะบัตร(ถ้ามี) พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

8. ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่บ้าน, ที่ทำงาน, เบอร์มือถือ ที่สถานทูตสามารถติดต่อได้

9. หลักฐานการทำงาน

*** กรณีที่เป็นพนักงานบริษัท หรือข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงาน (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ) โดยใช้กระดาษของสถานที่ทำงานพร้อมประทับตรา โดยระบุตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน อัตราเงินเดือน และระยะเวลา/วันที่ ที่เดินทาง

*** กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ จะต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หน้าที่เป็นหัวกระดาษตราครุฑ และมีชื่อของผู้เดินทางแสดงอยู่ ถ่ายสำเนาทุกหน้า สำเนาต้องคัดมาไม่เกิน 3 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

***กรณีที่มีกิจการส่วนตัวแต่ไม่มีทะเบียนพาณิชย์ หรือไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้เดินทางต้องทำจดหมายชี้แจงสถานทูตถึงกิจการที่ประกอบการอยู่เป็นภาษาอังกฤษ

10. หลักฐานการเงิน

*** จดหมายรับรองการเงินที่ออกโดยธนาคาร (ฉบับจริง) และสำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด **บัญชีออมทรัพย์เท่านั้นสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี***

11. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

12. ใบจองโรงแรมทุกคืน ต้องมีรายละเอียดวันเช็คอิน – เช็คเอาท์ และ ชื่อ-สกุล ผู้เข้าพักทุกท่าน

13. ประกันการเดินทาง

 

การจองคิวนัดหมายทุกครั้ง ต้องลงทะเบียนในระบบของ TLSContact ก่อนทุกครั้งจึงจะสามารถทำการจองคิวได้ 

สามารถลงทะเบียนได้ที่  https://www.tlscontact.com/th2ch/login.php

 

ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า ประมาณ 10 วันทำการขึ้นไป อาจช้ากว่านี้ขึ้นอยู่กับเอกสารและดุลยพินิจของทางสถานทูตเท่านั้น

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อแผนกวีซ่า 02-3082700