สถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทย

ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศแคนาดา (VFS)
อาคาร เดอะ เทรนดี้ เลขที่ 10/198-201 ชั้น 28
ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ ฯ 10110

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยว

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าแคนาดา (วีซ่าท่องเที่ยว)

 

1. หนังสือเดินทาง(เล่มจริง) จะต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางและมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า*****ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำเล่มเก่าแนบมาด้วยเพื่อเป็นประโยชน์ในการยื่นวีซ่า

2. รูปถ่าย ขนาด 2x2 นิ้ว 2 ใบ รูปสีฉากหลังสีขาวเท่านั้นและถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามใช้รูปที่ SCAN จาก COMPUTER

3. สำเนาบัตรประชาชน(ถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลังบัตร) เด็ก อายุต่ำกว่า 18 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

4. กรณีเด็ก อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

*** ในกรณีที่พ่อและแม่ของเด็ก (เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับเด็ก ให้พ่อและแม่ ขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางออกนอกประเทศจากทางสำนักงานเขตหรืออำเภอ พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

*** ในกรณี พ่อ หรือ แม่ (เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ท่านใดท่านหนึ่งที่ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับเด็ก ให้พ่อหรือแม่ที่ไม่ได้เดินทาง ขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางออกนอกประเทศจากทางสำนักงานเขตหรืออำเภอ พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

5. สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีรายการเกี่ยวกับเลขที่บ้านและหน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

6. เอกสารแสดงสถานะปัจจุบัน เช่นสำเนาทะเบียนสมรส,ทะเบียนหย่า,ใบมรณะบัตร พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

8. ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่บ้าน , ที่ทำงาน , เบอร์มือถือ ที่สถานฑูตสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

9. หลักฐานการทำงาน

*** กรณีที่เป็นพนักงานบริษัท หรือข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) โดยใช้กระดาษของสถานที่ทำงานพร้อมประทับตรา โดยระบุตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน อัตราเงินเดือน และระยะเวลา/วันที่ ที่เดินทาง

*** กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ จะต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หน้าที่เป็นหัวกระดาษตราครุฑ และมีชื่อของผู้เดินทางแสดงอยู่ถ่ายสำเนาทุกหน้า สำเนาต้องคัดมาไม่เกิน 3เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

*** กรณีที่มีกิจการส่วนตัว แต่ไม่มีทะเบียนพาณิชย์ หรือไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้เดินทางต้องทำจดหมายชี้แจงสถานฑูตถึงกิจการที่ประกอบการอยู่เป็นภาษาอังกฤษ

*** กรณีนักเรียน / นักศึกษาใช้จดหมายรับรองจากสถานศึกษา (ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษพร้อมประทับตรา)

10. หลักฐานการเงิน

***จดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนาสมุดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

11. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับและใบจองโรงแรม

 

ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่า 16วันทำการ, สามารถยื่นแทนได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อแผนกวีซ่า 02-3082700