สถานทูตบังกลาเทศประจำประเทศไทย

สถานทูตบังกลาเทศ

47/8 เอกมัยซอย 30 สุขุมวิท 63 กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 02-390-5107-8 โทรสาร 02-390-5106

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยว

เอกสารใช้ประกบการขอวีซ่าบังกลาเทศ (วีซ่าท่องเที่ยว)

1. หนังสือเดินทาง  จะต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับและมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า            ****ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำเล่มเก่าแนบเรื่องเพื่อเป็นประโยชน์ในการยื่นวีซ่า

2. รูปถ่ายขนาด 2x2 นิ้ว 2 ใบ และขนาด 2x2 เซนติเมตร 2 ใบรูปสีฉากหลังสีขาวเท่านั้นและถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามใช้รูปที่ SCAN จาก COMPUTER

3. สำเนาบัตรประชาชน(ถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลังบัตร)

4. สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีรายการเกี่ยวกับเลขที่บ้านและหน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง

5. สำเนาทะเบียนสมรส(ถ้ามี)พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

6. ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่บ้าน , ที่ทำงาน , เบอร์มือถือ ที่สถานฑูตสามารถติดต่อได้

7. หลักฐานการทำงาน

    ***  กรณีที่เป็นพนักงานบริษัท หรือข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้กระดาษของสถานที่ทำงานพร้อม ประทับตรา โดยระบุตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน อัตราเงินเดือน วัตถุประสงค์ และระยะเวลา/วันที่ ที่เดินทาง

    ***  กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ จะต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หน้าที่เป็นหัวกระดาษตราครุฑ และมีชื่อของผู้เดินทางแสดงอยู่ถ่ายสำเนาทุกหน้า สำเนาต้องคัดมาไม่เกิน 3เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

    ***  กรณีที่มีกิจการส่วนตัว แต่ไม่มีทะเบียนพาณิชย์ หรือไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้เดินทางต้องทำจดหมาย ชี้แจงสถานฑูตถึงกิจการที่ประกอบการอยู่เป็นภาษาอังกฤษ

   ***  ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาใช้จดหมายรับรองจากสถานศึกษา (ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษพร้อมประทับตรา)

8. Work Permit เล่มจริง (สำหรับต่างชาติ)

9. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

10. ใบจองโรงแรมทุกคืน

11. เอกสาร statement การเงินของบริษัท 1 เดือนล่าสุด

 

ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่า 5 วันทำการ ***วีซ่าท่องเที่ยว ผู้สมัครต้องยื่นด้วยตัวเองเท่านั้น***

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อแผนกวีซ่า 02-3082700

ยื่นขอวีซ่าบังกลาเทศได้วันจันทร์-วันพฤหัสบดี