สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

สุขุมวิทซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยว

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าออสเตรเลีย (วีซ่าท่องเที่ยว)

1. หนังสือเดินทาง (เล่มจริง)จะต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางและมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 3 หน้าติดกัน*****ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำเล่มเก่าแนบด้วยเพื่อเป็นประโยชน์ในการยื่นวีซ่า

2. รูปถ่าย ขนาด 2x2 นิ้ว  2 ใบ รูปสีฉากหลังสีขาวเท่านั้นและถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามใช้รูปที่ SCAN จาก COMPUTER

3. กรณีเด็ก อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องใช้สำเนาสูติบัตรพร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

*** ในกรณีที่พ่อและแม่ของเด็ก (เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับเด็ก ให้พ่อและแม่ ขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางออกนอกประเทศจากทางสำนักงานเขตหรืออำเภอพร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

***ในกรณี พ่อ หรือ แม่  (เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ท่านใดท่านหนึ่งที่ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับเด็ก ให้พ่อหรือแม่ที่ไม่ได้เดินทาง ขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางออกนอกประเทศจากทางสำนักงานเขตหรืออำเภอพร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีรายการเกี่ยวกับเลขที่บ้านและหน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง

5. เอกสารแสดงสถานะภาพปัจจุบัน เช่น : สำเนาทะเบียนสมรส ,สำเนาทะเบียนหย่า ,สำเนาใบมรณะบัตร (ถ้ามี) พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล(ถ้ามี)พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

7. ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่บ้าน , ที่ทำงาน , เบอร์มือถือ ที่สถานฑูตสามารถติดต่อได้

8. หลักฐานการทำงาน

***กรณีที่เป็นพนักงานบริษัท หรือข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) โดยใช้กระดาษของสถานที่ทำงานพร้อมประทับตรา โดยระบุตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน อัตราเงินเดือน และระยะเวลา/วันที่ ที่เดินทาง และวัตถุประสงค์ในการดินทาง

***กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ จะต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หน้าที่เป็นหัวกระดาษตราครุฑและมีชื่อของผู้เดินทางแสดงอยู่ถ่ายสำเนาทุกหน้า สำเนาต้องคัดมาไม่เกิน 3 เดือนพร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

***กรณีที่มีกิจการส่วนตัว แต่ไม่มีทะเบียนพาณิชย์ หรือไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้เดินทางต้องพิมพ์จดหมายชี้แจงสถานฑูตถึงกิจการที่ประกอบการอยู่ (ภาษาอังกฤษ)

*** กรณีนักเรียน / นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

9. หลักฐานการเงิน**หนังสือรับรองการเงินที่ออกโดยธนาคาร (ฉบับจริง) และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด**

- สำเนาสมุดบัญชีของท่านต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีแต่ละเดือนสม่ำเสมอ , มีการอัพเดทยอดเคลื่อนไหวเป็นประจำ และมียอดเงินเพียงพอสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของท่านในช่วงที่พำนักในประเทศออสเตรเลีย

- หลักฐานการเงินที่แนบต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์เป็นหลัก

- กรณียอดเงินในบัญชีออมทรัพย์มีไม่เพียงพอ สามารถแนบบัญชีอื่นๆหรือบัญชีประเภทฝากประจำแนบประกอบเพิ่มเติมได้

- สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี

10. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

11. ใบจองโรงแรมที่พัก

12. กรณีไปพักกับเพื่อนหรือญาติที่ออสเตรเลีย

- กรุณาให้เพื่อนหรือญาติพิมพ์จดหมายเชิญ โดยต้องมีรายละเอียดที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อชัดเจน และต้องระบุความสัมพันธ์ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรกับผู้เดินทาง พร้อมลายเซ็น และสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เชิญ

- กรณีเพื่อนหรือญาติที่ออสเตรเลียออกรับรองค่าใช้จ่ายให้ กรุณาระบุรายละเอียดลงในจดหมายเชิญมาด้วยพร้อมแนบ Statement ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุดของผู้เชิญมาด้วย

 

 

ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าอย่างน้อย 10 วันทำการขึ้นไป **บางกรณีที่ทางสถานทูตอาจมีเรียกเอกสารเพิ่มเติม การพิจารณาวีซ่าก็อาจล่าช้าออกไปอีกขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางสถานทูต รบกวนเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และวางแผนการเดินล่วงหน้าเผื่อเวลาสำหรับการพิจารณาวีซ่าของท่านด้วย

 

***ถ้าท่านกำลังยื่นขอวีซ่าประเภทผู้มาเยือน เพื่อพำนักอยู่เป็นเวลา นาน หรือท่านอายุ 75 ปี หรือเกินกว่า ท่านจะต้องรับการตรวจสุขภาพและอาจจะถูกขอให้แสดงหลักฐานการประกันสุขภาพที่ครอบคลุมระยะเวลาที่ท่านพำนักอยู่ ในออสเตรเลีย โปรดติดต่อสถานที่ทำการของกระทรวงฯ ที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มก่อนยื่นแบบฟอร์มของท่าน ถ้าจำเป็นต้องได้รับการปรึกษาทางแพทย์เพิ่มเติม จะทำให้การลงมติเกี่ยวกับการขอวีซ่าของท่านล่าช้าไป***

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อแผนกวีซ่า 02-3082700