สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
วีซ่าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ยื่นคำขอวีซ่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตัวอย่างรูปถ่าย
สถานทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำประเทศไทย

ยื่นผ่านสายการบิน แอร์อิมิเรต (EK)

เฉพาะลูกค้าที่บินกับทางสายการบินแอร์อิมิเรตเท่านั้น

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยว

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า U.A.E (วีซ่าท่องเที่ยว)

1. หนังสือเดินทาง จะต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางและมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า*****ถ่ายสำเนา 2 ชุด (เป็นสีเท่านั้น)

2. รูปถ่าย ขนาด 2x2 นิ้ว 2 ใบ รูปสีฉากหลังสีขาวเท่านั้นและถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามใช้รูปที่ SCAN จาก COMPUTER

3. สำเนาบัตรประชาชน (ถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลังบัตร)

4. สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีรายการเกี่ยวกับบ้านและหน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง

5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

6. ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่บ้าน, ที่ทำงาน, เบอร์มือถือ ที่สถานทูตสามารถติดต่อได้

7. หลักฐานการทำงาน

- กรณีที่เป็นพนักงานบริษัท หรือข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้กระดาษของสถานที่ทำงานพร้อมประทับตรา โดยระบุตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน อัตราเงินเดือน และระยะเวลา/วันที่ ที่เดินทาง

- กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ จะต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หน้าที่เป็นหัวกระดาษตราครุฑ และมีชื่อของผู้เดินทางแสดงอยู่ถ่ายสำเนาทุกหน้า สำเนาต้องคัดมาไม่เกิน3 เดือนพร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

- ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาใช้จดหมายรับรองจากสถานศึกษา (ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษพร้อมประทับตรา)

9. หลักฐานการเงิน วีซ่าท่องเที่ยวStatement ส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน

10. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ โดยสายการบิน Air Emirate (EK) เท่านั้น

11. ใบจองโรงแรมทุกคืน

หมายเหตุ

****กรณีที่ไม่ได้เดินทางโดยสายการบินแอร์อิมิเรต (EK) ต้องให้ตัวแทน, ผู้เชิญ หรือโรงแรม เป็นผู้ดำเนินการขอวีซ่าให้เท่านั้นไม่สามารถเร่งรัดวีซ่าได้เนื่องจากวีซ่าออกจากทาง U.A.E. เท่านั้น

*** ยื่นวีซ่าได้เฉพาะคนไทย (เท่านั้น)

การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 10 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี

การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควรของทางเจ้าหน้าที่ การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลัก

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อแผนกวีซ่า 02-3082700

หมายเหตุ

**** กรณที่ไม่ได้เดินทางโดยสายการบิน แอร์อิมิเรต (EK) ต้องให้ตัวแทน, ผู้เชิญ หรือโรงแรม เป็นผู้ดำเนินการขอวีซ่าให้เท่านั้น ไม่สามารถเร่งรัดวีซ่าได้เนื่องจากวีซ่าออกจากทาง U.A.E. เท่านั้น

*** ยื่นวีซ่าได้เฉพาะคนไทย (เท่านั้น)