อเมริกาตะวันตก 9วัน 6คืน โดยไชน่า แอร์ไลน์
Product Code: JHWSC0409
อเมริกาตะวันตก 9วัน 6คืน โดยไชน่า แอร์ไลน์ 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้นที่(บาท)
79,999.00
*ราคาต่อท่าน
9 วัน 6 คืน
ช่วงเวลาจอง: ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2563
ช่วงเวลาเดินทาง: 9 - 17 เมษายน 2563

*ชมสะพาน Golden Gate และล่องเรืออ่าวซานฟรานฯ

*ลิ้มลอง Dungeness Crab ปูทะเลขค้นชื่อของซานฟรานฯ

*นั่ง Cable car ชมเมือง

*ช้อปปิ้งย่านดัง Union Square

*ตื่นตาตื่นใจอลังการ 2 อุทยานใหญ่ แกรนด์แคนย่อนและโยชิเมติ

*ตะลุยราตรีที่ Las vegas 

*ตามรอยคนดังที่ Hollywood

 

 

การสำรองที่นั่ง

บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการสำรองท่านละ 30,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3 วัน

ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการสำรองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าดำเนินการ

วันพฤหัสบดีที่  9 เม.ย. 63

กรุงเทพฯ – ไทเป – ซานฟรานซิสโก [1]

วันศุกร์ที่ 10 เม.ย. 63

ซานฟรานซิสโก [2]

วันเสาร์ที่ 11 เม.ย. 63

ซานฟรานซิสโก – อุทยานแห่งชาติโยซิเมติ – เฟรสโน [3]

วันอาทิตย์ที่ 12 เม.ย. 63

เฟรสโน – ลาสเวกัส [4]

วันจันทร์ที่ 13 เม.ย. 63

ลาสเวกัส – สกายวอล์ – ลาสเวกัส [5]

วันอังคารที่ 14 เม.ย. 63

ลาสเวกัส – ลอสแองเจลลิส [6]

วันพุธที่ 15 เม.ย. 63

ลอสแองเจลลิส – สนามบิน [7]

วันพฤหัสบดีที่ 16 เม.ย. 63

ลอสแองเจลลิส – ไทเป [8]

วันศุกร์ที่ 17 เม.ย. 63

ไทเป - กรุงเทพฯ [9]

 

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

9 – 17 เม.ย. 2563

ผู้ใหญ่ท่านละ   (พักห้องละ 2 ท่าน)

79,999

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี   (นอนกับผู้ใหญ่1ท่าน)

75,999

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  (นอนกับผู้ใหญ่2ท่าน และไม่มีเตียงเสริม)

59,999

พักห้องเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม)

15,000

ผู้ใหญ่ท่านที่สาม (นอนกับผู้ใหญ่2ท่าน และไม่มีเตียงเสริม)

77,999

ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน (หักคืน)

20,000

กรุ๊ปขั้นต่ำเดินทาง 20 คน ในกรณีมีกรุ๊ปต่ำกว่า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา

***โรงแรมส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงที่สาม กรณีที่เป็นผู้ใหญ่และต้องการพัก 3 ท่านต่อหนึ่งห้องหรือเด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง จะต้องพักด้วยกันโดยไม่มีเตียงเสริม ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในห้องพักและมีการอพยพ ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ***

 

อัตรานี้รวม:

?

ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไชน่า แอร์ไลน์ (CHINA AIRLINES)

?

ค่ารถรับ – ส่งปรับอากาศตามรายการ

?

ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน

?

ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ

?

ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

?

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

?

ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม หากน้ำหนักหรือจำนวนของ

 

กระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน

?

ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)

?

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)

?

ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี

 

อัตรานี้ไม่รวม

?

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (5 USD ต่อวันต่อคน)

?

ค่าทิปคนขับรถ (5 USD ต่อวันต่อคน)

?

Hotel Porter ค่าทิปยกกระเป๋า (3 USD ต่อใบ จ่ายตรงกับทางคนยกกระเป๋า)

?

ค่าทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT)

?

ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา

?

ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินจากที่สายการบินกำหนดไว้

?

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดและอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ

?

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

?

ค่าบริการร้านอาหารบางร้านกรณีที่ต้องการเป็นกรณีพิเศษ

?

ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น) ราคา ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

แบบฟอร์มการจอง
close
ส้มบิน
*ชื่อผู้จอง:
*เบอร์โทรศัพท์:
*อีเมลล์:
จำนวนผู้โดยสาร:
รายชื่อผู้โดยสาร:
ยังไม่มีรายชื่อผู้โดยสาร
ข้อมูลเพิ่มเติม:
หรือสอบถามเพิ่มเติม:
 
ยืนยันการจอง
close
ส้มบินขอขอบคุณคะ,
เราได้รับข้อมูลจากท่านแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะรีบติดต่อกลับเพื่อสอบถามความต้องการเพิ่มเติมจากท่านคะ.
Thank you,
Flying Orange Team.