Aloha ฮาวาย 6วัน 4คืน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์
Product Code: JHHN0407
Aloha ฮาวาย 6วัน 4คืน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้นที่(บาท)
69,999.00
*ราคาต่อท่าน
6 วัน 4 คืน
ช่วงเวลาจอง: ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2563
ช่วงเวลาเดินทาง: 7 - 12 เมษายน 2563

*ชมอนุสรณ์สถานเรือรบ เพิร์ลฮาเบอร์ 

*ชมพระราชวังอิโอลานิ

*ผ่านชมไดมอนเฮดภูเขาไฟที่ดับแล้วกลางเมือง

*ชมอ่าวฮานาจูม่า

*ตะลุยแดนจูราสิค พาร์คที่ Kualoa Ranch

*ชมความงามของหาดทรายขาว ไวกิกิ

*ชมโพลินีเชี่ยน เซ็นตเตอร์ สัมผัสวัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆของฮาวาย

 

การสำรองที่นั่ง

บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการสำรองท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3 วัน

 

ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการสำรองการเดินทางนั้น

 

ถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าดำเนินการ

 

 

 

วันอังคารที่ 7 เม.ย. 2563 กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – ฮอนโนลูลู  [1]
วันพุธที่ 8 เม.ย. 2563 ฮอนโนลูลู [2]
วันพฤหัสบดีที่ 9 เม.ย. 2563 ฮอนโนลูลู – โพลินิเชี่ยน เซ็นเตอร์ [3]
วันศุกร์ที่ 10 เม.ย. 2563 ฮอนโนลูลู – อิสระ [4]
วันเสาร์ที่ 11 เม.ย. 2563 ฮอนโนลูลู – สนามบิน [5]
วันอาทิตย์ที่ 12 เม.ย. 2563  ไต้หวัน – กรุงเทพฯ [6]

 

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

7-12 เม.ย. 2563

ผู้ใหญ่ท่านละ   (พักห้องละ 2 ท่าน)

69,999

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี   (นอนกับผู้ใหญ่1ท่าน)

66,999

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  (นอนกับผู้ใหญ่2ท่าน และไม่มีเตียงเสริม)

54,999

ผู้ใหญ่ท่านที่สาม (นอนกับผู้ใหญ่2ท่าน และไม่มีเตียงเสริม)

67,999

พักห้องเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม)

15,000

ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน (หักคืน)

20,000

กรุ๊ปขั้นต่ำเดินทาง 15 คน ในกรณีมีกรุ๊ปต่ำกว่า 15 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา

***โรงแรมส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงที่สาม กรณีที่เป็นผู้ใหญ่และต้องการพัก 3 ท่านต่อหนึ่งห้องหรือเด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง จะต้องพักด้วยกันโดยไม่มีเตียงเสริม ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในห้องพักและมีการอพยพ ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ***

 

อัตรานี้รวม:

?

ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไชน่า แอร์ไลน์ (CHINA AIRLINES)

?

ค่ารถรับ – ส่งปรับอากาศตามรายการ

?

ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน

?

ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ

?

ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

?

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

?

ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม หากน้ำหนักหรือจำนวนของ

 

กระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน

 

 

?

ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)

?

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)

?

ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี

 

อัตรานี้ไม่รวม

?

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (แนะนำ 5 USD ต่อวันต่อคน และ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน)

?

ค่าทิปคนขับรถ (5 USD ต่อวันต่อคน)

?

Hotel Porter ค่าทิปยกกระเป๋า (3 USD ต่อใบ จ่ายตรงกับทางคนยกกระเป๋า)

?

ค่าทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT)

?

ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา

?

ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินจากที่สายการบินกำหนดไว้

?

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดและอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ

?

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

?

ค่าบริการร้านอาหารบางร้านกรณีที่ต้องการเป็นกรณีพิเศษ

?

ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น) ราคา ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

แบบฟอร์มการจอง
close
ส้มบิน
*ชื่อผู้จอง:
*เบอร์โทรศัพท์:
*อีเมลล์:
จำนวนผู้โดยสาร:
รายชื่อผู้โดยสาร:
ยังไม่มีรายชื่อผู้โดยสาร
ข้อมูลเพิ่มเติม:
หรือสอบถามเพิ่มเติม:
 
ยืนยันการจอง
close
ส้มบินขอขอบคุณคะ,
เราได้รับข้อมูลจากท่านแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะรีบติดต่อกลับเพื่อสอบถามความต้องการเพิ่มเติมจากท่านคะ.
Thank you,
Flying Orange Team.