Best of Okinawa 6Days 3Nights
Product Code: PKG-JP3/19
Best of Okinawa 6Days 3Nights 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้นที่(บาท)
33,900.00
*ราคาต่อท่าน
6 วัน 3 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง: 05 – 10 กุมภาพันธ์ 2563

 

 

Best of Okinawa 6Days 3Nights

 

ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ - อุทยานแห่งชาติทางทะเลบูเซน่า - ปราสาทชูริ

 

ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท/ท่าน

 

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 23 ท่านเท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • บริการน้ำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

 

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทำการจองทัวร์และชำระค่ามัดจำ

 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีจำนวนผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง
 • โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทั้งของไทยและประเทศญี่ปุ่น ราคาตั๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
 • เนื่องจากโรงแรมที่พักในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการห้องพักแบบเตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่บางโรงแรมต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและต้องรีเควสเข้าไป (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทางทุกครั้ง)
 • เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Best of Okinawa 6Days 3Nights

 

ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ - อุทยานแห่งชาติทางทะเลบูเซน่า - ปราสาทชูริ

 

ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท/ท่าน

 

 

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินเมืองนาฮา

Hotel

วันที่สอง

สนามบินเมืองนาฮา ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ – ปราสาทชูริ (ด้านใน) อิออนมอลล์ – โอกินาว่าไรคอม – นาฮา

Kariyushi Urban Naha Hotel

วันที่สาม

นาฮา – นาโก – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ – อุทยานแห่งชาติทางทะเล บูเซน่ามารีนปาร์ค (นั่งเรือท้องกระจก ) – ผาหินงวงช้างมันซะ – หมู่บ้านอเมริกัน – นาฮา

Kariyushi Urban Naha Hotel

วันที่สี่

นาฮา – ** อิสระชมเมืองโอกินาว่า หรือ ช้อปปิ้งถนนโคคุไซโดริ ** ( ไม่รวมค่าเดินทาง )

Kariyushi Urban Naha Hotel

วันที่ห้า

นาฮา – สวนชิเนนมิซากิ – โอกินาว่าเวิลด์ ( ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด + หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว ) – ชมซากุระสวนยะเอะเสะ ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ )อาชิบิน่า เอ้าท์เล็ตมอลล์

 

วันที่หก

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

Kariyushi Urban Naha Hotel Kariyushi Urban Naha Hotel
สถานที่ตั้ง: Japan / Okinawa

Okinawa Kariyushi Urban Resort Naha ตั้งอยู่บนพื้นที่สะดวกสบายเหนือท่าเรือข้ามฟาก Tomari Ferry Port ที่พักมีจากุซซี่และห้องซาวน่าเพื่อการผ่อนคลาย ห้องอาหารโปร่งโล่งซึ่งให้บริการอาหารหลากหลายรายการและห้องพักสะดวกสบายมีอินเทอร์เน็ตแบบใช้สายฟรี

 

ห้องพักติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ Urban Resort Okinawa Kariyushi มีการตกแต่งสุดหรูและแสงไฟอ่อนโอน ผู้เข้าพักสามารถผ่อนคลายด้วยการสวมชุดนอนซึ่งได้จัดเตรียมไว้ให้และรองเท้าแตะและเพลินกับการรับชมช่องรายการผ่านโทรทัศน์จอแบนขนาด 32 นิ้ว

 

สปา Creer Du Spa เหมาะสำหรับการผ่อนคลายด้วยทรีทเมนท์และการนวด ท่านที่เข้าพักที่ Okinawa Naha Resort Kariyushi สามารถเพิ่มความสดชื่นด้วยการออกกำลังกายที่ศูนย์ออกกำลังกาย

 

ห้องอาหาร Danryumansai Restaurant มีบรรยากาศผ่อนคลายและหว้างขวางให้บริการอาหารโอกินาวาและอาหารญี่ปุ่นเพิ่มเติมจากอาหารจีน อาหารฝรั่งเศสและอาหารอิตาลี ผู้เข้าพักสามารถเลือกระหว่างเมนูชุดอาหารจีน อาหารญี่ปุ่นหรือเมนูชุดอาหารตะวันตกสำหรับมื้อเย็นในขณะที่ให้บริการอาหารบุฟเฟต์ในวันอาทิตย์และวันหยุด

 

 


Japan
ข้อมูลทั่วไป
          ญี่ปุ่นเป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตะวันตกติดกับคาบสมุทรเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทะเลญี่ปุ่นกั้น ส่วนทางทิศเหนือ ติดกับประเทศรัสเซีย มีทะเลโอฮอส์ค เป็นเส้นแบ่งแดน ด้วยญี่ปุ่นมีเนื้อที่กว่า 377,873 ตารางกิโลเมตร ญี่ปุ่นจึงเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นขนาดอันดับที่ 62 ของโลก และประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 3,000 เกาะ เกาะที่ใหญ่ที่สุดก็คือเกาะฮอนชู ฮอกไกโด คิวชู และ ชิโกกุ ตามลำดับ เกาะของญี่ปุ่นส่วนมากจะเป็นหมู่เกาะภูเขา ซึ่งในนั้นมีจำนวนหนึ่งเป็นภูเขาไฟ เช่นภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศ เป็นต้น
 
ประเทศญี่ปุ่นสามารถแบ่งเขตของภูมิอากาศได้ 6 เขต คือ
1. ฮอกไกโด: เหนือสุดของประเทศ มีสภาพอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี
2. ทะเลญี่ปุ่น: ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลทางฝากตะวันตกของญี่ปุ่น ในช่วงฤดูหนาวมีหิมะตกมาก และในข่วงฤดูร้อนอากาศจะเย็นกว่าฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก
3. ที่สูงตอนกลาง: อุณหภูมิระหว่างฤดูและกลางวันกลางคืนมีความแตกต่างมาก
4. ทะเลเซะโตะ: มีอากาศชื้นตลอดทั้งปี
5. ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก: ตั้งอยู่ชายฝั่งมหาสมุทรทางตะวันออกของประเทศ ในฤดูหนาวมีอากาศที่หนาวเย็นแต่ไม่ค่อยมีหิมะตก ในฤดูร้อนมีอากาศร้อนและชื้น
6: หมู่เกาะตะวันตกเฉียงใต้: หมู่เกาะริวกิวมีอุณหภูมิกึ่งเขตร้อน คืออุ่นในฤดูหนาวและร้อนในฤดูร้อน มีฝนตกมากและมีไต้ฝุ่นผ่านมาในช่วงเปลี่ยนฤดูฤดูฝนหลักเริ่มต้นขึ้นในต้นเดือนพฤษภาคมที่โอะกินะวะ และจึงค่อยๆไต่ขึ้นไปจนถึงฮอกไกโดในปลายเดือนกรกฎาคม บนเกาะฮอนชูฤดูฝนจะเริ่มในกลางเดือนของเดือนมิถุนายน มีระยะเวลาประมาณเดือนครึ่ง ส่วนอีกช่วงที่มีฝนตกคือช่วงเปลี่ยนฤดูระหว่างฤดูใบไม้ผลิเป็นฤดูร้อน และฤดูร้อนเป็นฤดูใบไม้ร่วง 
 
สภาพอากาศ
กล่าวโดยทั่วๆไป ญี่ปุ่นมีภูมิอากาศแบบเขตอบอุ่น ฤดูกาลแบ่งออกเป็น 4 ฤดูคือ
1. ฤดูใบไม้ผลิ(ฮารุ) ประมาณเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ในญี่ปุ่นเป็นฤดูซึ่งเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาโดยมีสัญลักษณ์ คือ การบานเป็นสีชมพูอ่อนของดอกซากุระบนกิ่งต้นซากุระและการบานของดอกอะซาเลียในทุ่งและเนินเขา ทิวทัศน์สีเขียวอันงดงามทั่วเนินเขาช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคมเสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในประเทศญี่ปุ่นมีอากาศที่สบาย น่าอยู่อาศัย ต้นไม้เริ่มผลิดอกออกใบ ในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิมีดอกซากุระบานสะพรั่ง ไล่จากคิวชูไปจนถึงฮอกไกโดเป็นที่สุดท้าย 
 
2. ฤดูร้อน (นัตซึ) ประมาณเดือนมิถุนายน - สิงหาคม เมื่อฤดูฝนจบสิ้นลงและฤดูร้อนมาถึง ทิวทัศน์ประเทศญี่ปุ่นจะปกคลุมไปด้วยแสงสว่างสดใส ชายหาด แม่น้ำและพื้นที่ริมน้ำอื่น ๆ จะอึกทึกไปด้วยผู้คนซึ่งหลบร้อนไปหาอากาศเย็น และก็มีผู้คนจำนวนมากไปเที่ยวเนินเขาและทุ่ง ซึ่งปกคลุมไปด้วยโทนสีเขียวสดใส ฤดูกาลนี้ยังสามารถเพลิดเพลินกับดอกไม้ไฟอันสวยงามในท้องฟ้ายามค่ำคืนและการเต้นรำโบงโอโคริอีกด้วย
 
3. ฤดูใบไม้ร่วง(อะกิ) ประมาณเดือนกันยายน - พฤศจิกายน ใบไม้เปลี่ยนสีและหมู่เกาะญี่ปุ่นจากเหนือจรดใต้จะถูกปกคลุมด้วยสีของธัญพืชที่สุกงอมรอการเก็บเกี่ยวอากาศอันเย็นสบายของฤดูใบไม้ร่วงเหมาะสมสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น การเดินเขา งานกีฬาสี เทศกาลเจ็ด-ห้า-สาม และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งถูกจัดช่วงนี้ช่วยเน้นย้ำถึงธรรมชาติอันสมบูรณ์และประเพณีของญี่ปุ่น
 
4. ฤดูหนาว(ฟุยุ) ประมาณเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ ดอกไม้และสัตว์จะจำศีลในช่วงอากาศที่หนาวจัด แต่ในฤดูกาลนี้ธรรมชาติก็ได้สร้างทิวทัศน์อันสวยงามซึ่งไม่สามารถที่จะหาดูได้ในฤดูกาลอื่น และในฤดูกาลนี้ยังเต็มไปด้วยการเพลิดเพลินกับอาหารจานร้อนหลากหลายชนิด , น้ำพุร้อน , สกี และการฉลองวันขึ้นปีใหม่อีกด้วย
 
- ช่วงที่มีฝนตกมากที่สุด อยู่ในเดือนมิถุนายนไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคม 
- ช่วงที่มีพายุไต้ฝุ่น จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน
- ช่วงที่ร้อนที่สุดคือ เดือนสิงหาคม
 
เวลา
เร็วกว่าในประเทศไทย 2 ชั่วโมง
 
สกุลเงิน
สกุลเงินของญี่ปุ่นคือ เยน ธนบัตรมีใช้ในราคา 1000 เยน, 2000 เยน, 5000เยน และ 10,000 เยน (ปัจจุบันธนบัตรฉบับละ 2,000 เยน ไม่ค่อยมีการใช้งานแล้ว)
เหรียญมีใช้ในราคา 1 เยน, 5 เยน, 10 เยน, 50 เยน, 100 เยน และ 500 เยน เหรียญ 1เยน มีลักษณะเป็นอะลูมิเนียมซึ่งมีน้ำหนักเบา ส่วนเหรียญ 5เยน และ 50 เยนนั้นจะมีรูตรงกลาง (สมัยก่อนเหรียญเป็นสีบรอนซ์ทอง แต่ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีเงิน) ตู้อัตโนมัติมักจะไม่รับเหรียญ 500 เยนเก่าๆ ค่าเงินของโตเกียวเป็นตัวกำหนดรูปแบบเดียวกันทั้งญี่ปุ่น ทั้งวัฒนธรรม ค่าครองชีพ และ เงินในญี่ปุ่น
 
ระบบไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้าในญี่ปุ่น ตามบ้านเรือนทั่วๆ ไป ใช้กระแสไฟฟ้า 100 โวลท์ ชนิดกระแสสลับทั่วประเทศ แต่มีความถี่สองขนาด คือ ภาคตะวันออก เช่น โตเกียว นิกโก้ โยโกฮาม่า ใช้ 50 เฮิร์ช ภาคตะวันตก เช่น เกียวโต โอซาก้า นารา ใช้ 60 เฮิร์ช โรงแรมในญี่ปุ่น โดยเฉพาะเมืองใหญ่จะมีปลั๊กไฟสองระบบ คือ 110 และ 220 โวลท์ ให้ใช้แต่เต้าเสียบ มักจะใช้ชนิดสองขาเแบบแบนเท่านั้น โรงแรมมีเครื่องเป่าผมและเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ ให้ใช้ฟรี หรือมิฉะนั้น โรงแรมใหญ่ๆ จะมีเครื่องเป่าผมให้ใช้ฟรีแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ มีให้เช่า
 
ระบบโทรศัพท์
การซื้อโทรศัพท์ญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นนั้นค่อนข้างที่จะสะดวก เพราะเมื่อเราซื้อปุ๊ปก็สามารถเปิดใช้บริการได้ทันที ยี่ห้อโทรศัพท์ก็จะเป็น DoCoMo, Vodafone หรือแบรนด์อื่นๆ ส่วนเรื่องการบริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือก็จะมีอยู่หลายบริษัทเหมือนกับบ้านเรา ที่มี AIS, dtac, และ truemove แต่ระบบบ้านเค้าก็จะเป็น CDMA แล้วก็มีบริษัทอื่นแข่งขันกันอยู่ด้วยคล้ายๆ กับที่เมืองไทย โปรโมชั่นก็เยอะแยะพอกัน การจ่ายค่าโทรศัพท์ก็จะจ่ายแบบ Pre-Paid คือจ่ายล่วงหน้าและสามารถเติมเงินได้เมื่อหมดเครดิต แต่ประเภทนี้ค่าโทรศัพท์ค่อนข้างสูงมากกกๆๆ สามารถไปจ่ายได้ตามวันที่ครบกำหนดที่สำนักงาน NTT หรือไปรษณีย์ ร้านสะดวกซื้อ หรือสามารถหักจากบัญชีธนคารเพื่อความสะดวกสบาย
เอกสารที่ใช้ในการซื้อมือถือในญี่ปุ่น ได้แก่บัตรต่างด้าว ใบรับรองสถานภาพการพำนักอาศัยและระยะเวลาของวีซ่าที่ระบุในพาสปอร์ตต้องไม่น้อยกว่า 3 เดือน รวมถึงบัญชีธนาคารด้วย ค่าโทรศัพท์ขึ้นอยู่กับยี่ห้อ
 
การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 
โทรจากประเทศไทยไปประเทศญี่ปุ่น
กด 001, 009 หรือ 007 (โทรออกต่างประเทศ) > กด 3 (รหัสประเทศญี่ปุ่น) > รหัสเมือง (ตัดศูนย์ - โตเกียว 03, โยโกฮาม่า 045, โอซาก้า 06, เกียวโต 075, ฟูกูโอกะ 092) > เบอร์โทรศัพท์ปลายทาง 
โทรจากประเทศญี่ปุ่นมาประเทศไทย 
กด 001 (โทรออกต่างประเทศ) > กด 66 (รหัสประเทศไทย) > รหัสจังหวัด/มือถือ คือ 1,6,9 ฯลฯ (ตัดศูนย์) > เบอร์โทรศัพท์ปลายทาง 
 
การขอวีซ่า
นักท่องเที่ยวชาวอเมริกา แคนาดา และนิวซีแลนด์ สามารถพำนักในญี่ปุ่นได้นานสูงสุดถึง 90 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า เพียงแสดงหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและมีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนเป็นหลักฐานการเดินทางเข้าประเทศ
พลเมืองชาวอังกฤษสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้สูงสุด 180 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการยื่นเรื่องขอวีซ่าเพื่อพำนักนานกว่าที่กำหนด ต้องติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ใกล้ที่สุด ทั้งนี้ควรติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้เพื่อประกอบการยื่นเรื่องขอวีซ่าจากสถานกงสุลหรือสถานทูตญี่ปุ่นในประเทศของคุณก่อนออกเดินทาง นักท่องเที่ยวต้องพกหนังสือเดินทางติดตัวไว้ตลอดเวลาและแสดงแก่เจ้าหน้าที่เมื่อเข้าพักที่โรงแรม
 
การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยเริ่มบังคับใช้ใน วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556
1. ก่อนหน้านี้ที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ) เนื่องจากผู้ที่เคยมีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งผู้ที่อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศญี่ปุ่นนั้น จะไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ จึงขอให้เพิ่มความระมัดระวังด้วย
2. การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย
3. ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูต) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จำเป็น เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรืออื่นๆ 
4. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวีซ่า แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น หมายเลขติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-8503 หรือ 02-696-3003

 

Best of Okinawa 6Days 3Nights

 

ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ - อุทยานแห่งชาติทางทะเลบูเซน่า - ปราสาทชูริ

 

 

 

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง :               05 – 10  กุมภาพันธ์

               

อัตราค่าบริการท่านละ

ราคารวมตั๋ว

ราคาไม่รวมตั๋ว

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 - 3 ท่าน

33,900.-

23,900.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ

8,000.-

8,000.-

 

**ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ ** // เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ( Infant ) 1,000 บาท / ท่าน

 

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 23 ท่านเท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • บริการน้ำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

 

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทำการจองทัวร์และชำระค่ามัดจำ

 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีจำนวนผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง
 • โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทั้งของไทยและประเทศญี่ปุ่น ราคาตั๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
 • เนื่องจากโรงแรมที่พักในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการห้องพักแบบเตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่บางโรงแรมต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและต้องรีเควสเข้าไป (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทางทุกครั้ง)
 • เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มการจอง
close
ส้มบิน
*ชื่อผู้จอง:
*เบอร์โทรศัพท์:
*อีเมลล์:
จำนวนผู้โดยสาร:
รายชื่อผู้โดยสาร:
ยังไม่มีรายชื่อผู้โดยสาร
ข้อมูลเพิ่มเติม:
หรือสอบถามเพิ่มเติม:
 
ยืนยันการจอง
close
ส้มบินขอขอบคุณคะ,
เราได้รับข้อมูลจากท่านแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะรีบติดต่อกลับเพื่อสอบถามความต้องการเพิ่มเติมจากท่านคะ.
Thank you,
Flying Orange Team.