ตามล่าหาแสงเหนือที่มูรมันสก์ รัสเซีย 6 วัน 4 คืน
Product Code: BIG-RS5/19
ตามล่าหาแสงเหนือที่มูรมันสก์ รัสเซีย 6 วัน 4 คืน 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้นที่(บาท)
66,900.00
*ราคาต่อท่าน
6 วัน 4 คืน
ช่วงเวลาจอง: วันนี้ - 15 ธันวาคม 2562
ช่วงเวลาเดินทาง: 05 – 10 ธันวาคม 2562 (วันพ่อแห่งชาติ) / 12 – 17 ธันวาคม 2562 / 26 – 31 ธันวาคม 2562 / 28 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563 (ปีใหม่)

 

 

RUSSIA WINTER IN MURMANSK

     

 6 DAYS 4 NIGHTS BY TG

       

ตามล่าหาแสงเหนือที่มูรมันสก์ รัสเซีย

      

ราคา 66,900. - บาท

      

***บินภายใน 2 ขา ***

  1. เมืองมูรมันสก์ (Murmansk)ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซีย ติดกับฟินแลนด์และนอร์เวย์ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สําคัญในการมุ่งหน้าออกสู่มหาสมุทรอาร์คติก
  2. ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น
  3. ชมพระราชวังเครมลิน เมืองมอสโคว์ 

 

อัตรานี้รวม

* ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ               * ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ

* ค่าอาหารตามรายการ                               * ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ                * ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง

* น้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กก.* (ระหว่างประเทศ)

* น้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 23 กก.* (ภายในประเทศ)

* ค่าประกันอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเท่านั้น คุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท

(แบบกรุ๊ปทัวร์) เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ที่ทางบริษัทฯ จัดทำ

อัตรานี้ไม่รวม!!!

* ค่าทำหนังสือเดินทาง

* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด  

* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

** ไม่มีแจกกระเป๋า

* * ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก!!!!

ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์/คนขับรถท้องถิ่นตลอดทริป 53 ดอลล่าร์ยูเอส($USD)/ท่าน ตลอดการเดินทาง

 

 

 

      

RUSSIA WINTER IN MURMANSK

     

 6 DAYS 4 NIGHTS BY TG

       

ตามล่าหาแสงเหนือที่มูรมันสก์ รัสเซีย

      

ราคา 66,900. - บาท

     

ตารางการเดินทาง

 

 

ITINERARY

MEAL

HOTEL

เช้า

กลางวัน

เย็น

1

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) - สนามบินโดโมเดโดโว  มอสโคว์(TG 974 : 14.00 – 20.20)

 

 

 

 

HOTEL MOSCOW

2

มอสโคว์ – ตลาดอิสไมลอฟกี้ – วิหารเซนต์เดอะซาร์เวียร์ –สนามบินภายในประเทศ

(SU 1324 : 15.40 18.05) - มูรมันสก์

ตามล่าหาแสงเหนือ (ครั้งที่ 1)

O

O

O

HOTEL MURMANSK

3

เมืองมูรมันสก์–พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์(ถ่ายภาพด้านนอก) หมู่บ้านชาวพื้นเมืองซามิ – ขับรถ Snow mobile-ทำกิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ-มูรมันสก์

ตามล่าหาแสงเหนือ (ครั้งที่ 2)

O

O

O

HOTEL MURMANSK

4

เมืองมูรมันสก์– ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้- สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน (Husky Sledding)–ช้อปปิ้ง Murmansk Mall –

สนามบินภายในประเทศ

(SU 1325 : 19.15 – 21.35)เมืองมอสโคว์

O

O

O

HOTEL MOSCOW

5

มอสโคว์–พระราชวังเครมลิน -พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ –ถนนอารบัท - จัตุรัสแดงมหาวิหารเซนต์บาซิล (ถ่ายรูปด้านนอก)

(TG 975 : 22.00 – 10.50)

O

X

O

 

6

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

 

 

 

 

 

 

 

      

RUSSIA WINTER IN MURMANSK

     

 6 DAYS 4 NIGHTS BY TG

       

ตามล่าหาแสงเหนือที่มูรมันสก์ รัสเซีย

      

ราคา 66,900. - บาท

กำหนดการเดินทาง  :   

วันที่  05 – 10 ธันวาคม 2562 (วันพ่อแห่งชาติ)

วันที่ 12 – 17 ธันวาคม 2562

วันที่ 26 – 31 ธันวาคม 2562

วันที่ 28 ธันวาคม 62 – 02 มกราคม 63 (เทศกาลปีใหม่)

BW…RUSSIA WINTER IN MURMANSK

ราคาต่อท่าน

ราคาไม่รวมตั๋ว

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง

66,900.-บาท

40,900.-บาท

เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 1ผู้ใหญ่

59,900.-บาท

40,900.-บาท

เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 2ผู้ใหญ่(มีเตียง)

59,900.-บาท

40,900.-บาท

เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 2ผู้ใหญ่(ไม่มีเตียง)

49,900.-บาท

40,900.-บาท

ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ      

6,000.-บาท

อัตรานี้รวม: ภาษีน้ำมันของสายการบิน,ภาษีสนามบินไทย ณ วันที่ 14 มิ.ย.62

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 25 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ำกว่า 25 ท่าน

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ หรือ ยกเลิกการเดินทาง

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึ้นไป เข้าพักแบบไม่มีเตียง***

*** กรณีทีนอน 3 ท่าน/ห้อง บางโรงแรมที่ยุโรปอาจจะไม่มี ลูกค้าจำเป็นต้องจ่ายห้องพักเดี่ยวเพิ่ม (Single)

*** กรณีห้องพักต่างประเภทกัน เช่น ห้องคู่ 2 ท่าน/ห้อง (Twin/Double) หรือ ห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หรือ ห้องพักเดี่ยว (Single) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน หรือ คนละชั้น เนื่องจากโรงแรมอาจจะแยกประเภทห้องแต่ละชั้นกันไป แตกต่างกัน

 

*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษ หรือต้องการระบุที่นั่งบนเครื่อง รวมถึงการสะสมไมล์ ของสายการบิน กรุณาแจ้งพร้อมตอนจองทัวร์ หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน ก่อนออกตั๋ว เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการแจ้งให้ทางสายการบินทราบ แต่ได้ตามที่ท่านขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินจะพิจารณา***

 

อัตรานี้รวม

* ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ               * ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ

* ค่าอาหารตามรายการ                               * ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ                * ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง

* น้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กก.* (ระหว่างประเทศ)

* น้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 23 กก.* (ภายในประเทศ)

* ค่าประกันอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเท่านั้น คุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท

(แบบกรุ๊ปทัวร์) เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ที่ทางบริษัทฯ จัดทำ

อัตรานี้ไม่รวม!!!

* ค่าทำหนังสือเดินทาง

* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด  

* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

** ไม่มีแจกกระเป๋า

* * ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก!!!!

ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์/คนขับรถท้องถิ่นตลอดทริป 53 ดอลล่าร์ยูเอส($USD)/ท่าน ตลอดการเดินทาง

แบบฟอร์มการจอง
close
ส้มบิน
*ชื่อผู้จอง:
*เบอร์โทรศัพท์:
*อีเมลล์:
จำนวนผู้โดยสาร:
รายชื่อผู้โดยสาร:
ยังไม่มีรายชื่อผู้โดยสาร
ข้อมูลเพิ่มเติม:
หรือสอบถามเพิ่มเติม:
 
ยืนยันการจอง
close
ส้มบินขอขอบคุณคะ,
เราได้รับข้อมูลจากท่านแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะรีบติดต่อกลับเพื่อสอบถามความต้องการเพิ่มเติมจากท่านคะ.
Thank you,
Flying Orange Team.