พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน
Product Code: GO-MM2/19
พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน 1 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้นที่(บาท)
2,988.00
*ราคาต่อท่าน
1 วัน 1 คืน
ช่วงเวลาจอง: วันนี้ - 15 ธันวาคม 2562
ช่วงเวลาเดินทาง: 4, 5, 7, 8, 14, 15, 21, 25, 26, 28 กันยายน 2562 / 5, 6, 9, 10, 13, 16, 23, 26 ตุลาคม 2562 / 2, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30 พฤศจิกายน 2562 / 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30 ธันวาคม 2562

 

พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน

 

เจดีย์ชเวดากอง | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) |  พระงาทัตยี | วัดพระหินอ่อน | อลังการอาหาร เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร

 

เริ่มต้นเพียง 2,988.-/ท่าน

 

เงื่อนไขการให้บริการ

1. ชำระเงินเต็มจำนวนค่าทัวร์ โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น

2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ

3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที

4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1 ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้

เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง

2. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง(PASSPORT)

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ(มินิบาร์, น้ำดื่ม, บุหรี่, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่ากำหนด,  ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น

4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าวต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศพม่ามีค่าธรรมเนียม 1,600 บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วันทำการ ยกเว้น หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ไม่ต้องยื่นวีซ่า

5. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา

6. ค่านำกล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอเข้าวัด

7. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

8. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

9. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของมัคคุเทศก์)

10. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป

 

 

 

พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน

 

เจดีย์ชเวดากอง | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) |  พระงาทัตยี | วัดพระหินอ่อน | อลังการอาหาร เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร

 

เริ่มต้นเพียง 2,988.-/ท่าน

 

เส้นทางการเดินทาง

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ย่างกุ้ง (สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35) - เจดีย์ชเวดากอง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ/ เทพกระซิบ) - พระงาทัตยี - ตลาดสก๊อต - วัดพระหินอ่อน - ย่างกุ้ง (สนามบินมิงกาลาดง) - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (DD4239 : 21.00-22.55)

 

 

 

พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน

 

เจดีย์ชเวดากอง | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) |  พระงาทัตยี | วัดพระหินอ่อน | อลังการอาหาร เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร

 

เริ่มต้นเพียง 2,988.-/ท่าน

 

 

อัตราค่าบริการ : พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน BY DD

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(เสริมเตียง) ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ

เด็กทารก
อายุไม่ถึง 2 ปี ท่านล่ะ

วันที่ 04 กันยายน 2562

2,988

2,988

2,988

1,999

วันที่ 05 กันยายน 2562

2,988

2,988

2,988

1,999

วันที่ 07 กันยายน 2562

3,888

3,888

3,888

1,999

วันที่ 08 กันยายน 2562

3,888

3,888

3,888

1,999

วันที่ 14 กันยายน 2562

3,888

3,888

3,888

1,999

วันที่ 15 กันยายน 2562

3,888

3,888

3,888

1,999

วันที่ 21 กันยายน 2562

3,888

3,888

3,888

1,999

วันที่ 25 กันยายน 2562

2,988

2,988

2,988

1,999

วันที่ 26 กันยายน 2562

2,988

2,988

2,988

1,999

วันที่ 28 กันยายน 2562

3,888

3,888

3,888

1,999

วันที่ 05 ตุลาคม 2562

3,888

3,888

3,888

1,999

วันที่ 06 ตุลาคม 2562

3,888

3,888

3,888

1,999

วันที่ 09 ตุลาคม 2562

3,333

3,333

3,333

1,999

วันที่ 10 ตุลาคม 2562

3,333

3,333

3,333

1,999

วันที่ 13 ตุลาคม 2562

4,299

4,299

4,299

1,999

วันที่ 16 ตุลาคม 2562

3,333

3,333

3,333

1,999

วันที่ 23 ตุลาคม 2562

4,888

4,888

3,888

1,999

วันที่ 26 ตุลาคม 2562

3,888

3,888

3,888

1,999

วันที่ 02 พฤศจิกายน 2562

3,888

3,888

3,888

1,999

วันที่ 03 พฤศจิกายน 2562

3,888

3,888

3,888

1,999

วันที่ 03 พฤศจิกายน 2562

3,333

3,333

3,333

1,999

วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562

3,333

3,333

3,333

1,999

วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562

3,333

3,333

3,333

1,999

วันที่ 09 พฤศจิกายน 2562

3,888

3,888

3,888

1,999

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

3,888

3,888

3,888

1,999

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

3,333

3,333

3,333

1,999

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

3,333

3,333

3,333

1,999

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562

3,888

3,888

3,888

1,999

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562

3,888

3,888

3,888

1,999

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

3,333

3,333

3,333

1,999

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

3,333

3,333

3,333

1,999

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

3,333

3,333

3,333

1,999

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562

3,888

3,888

3,888

1,999

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562

3,888

3,888

3,888

1,999

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

3,333

3,333

3,333

1,999

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

3,333

3,333

3,333

1,999

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

3,333

3,333

3,333

1,999

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

3,888

3,888

3,888

1,999

วันที่ 01 ธันวาคม 2562

3,888

3,888

3,888

1,999

วันที่ 03 ธันวาคม 2562

3,333

3,333

3,333

1,999

วันที่ 04 ธันวาคม 2562

3,333

3,333

3,333

1,999

วันที่ 05 ธันวาคม 2562

3,888

3,888

3,888

1,999

วันที่ 08 ธันวาคม 2562

4,288

4,288

4,288

1,999

วันที่ 10 ธันวาคม 2562

3,888

3,888

3,888

1,999

วันที่ 11 ธันวาคม 2562

3,333

3,333

3,333

1,999

วันที่ 12 ธันวาคม 2562

3,333

3,333

3,333

1,999

วันที่ 14 ธันวาคม 2562

3,888

3,888

3,888

1,999

วันที่ 15 ธันวาคม 2562

3,888

3,888

3,888

1,999

วันที่ 17 ธันวาคม 2562

3,333

3,333

3,333

1,999

วันที่ 18 ธันวาคม 2562

3,333

3,333

3,333

1,999

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

3,333

3,333

3,333

1,999

วันที่ 21 ธันวาคม 2562

3,888

3,888

3,888

1,999

วันที่ 22 ธันวาคม 2562

3,888

3,888

3,888

1,999

วันที่ 24 ธันวาคม 2562

3,333

3,333

3,333

1,999

วันที่ 25 ธันวาคม 2562

3,333

3,333

3,333

1,999

วันที่ 26 ธันวาคม 2562

3,333

3,333

3,333

1,999

วันที่ 28 ธันวาคม 2562

4,988

4,988

4,988

1,999

วันที่ 29 ธันวาคม 2562

4,988

4,988

4,988

1,999

วันที่ 30 ธันวาคม 2562

4,588

4,588

4,588

1,999

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**

 

เงื่อนไขการให้บริการ

1. ชำระเงินเต็มจำนวนค่าทัวร์ โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น

2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ

3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที

4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1 ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้

เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง

2. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง(PASSPORT)

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ(มินิบาร์, น้ำดื่ม, บุหรี่, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่ากำหนด,  ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น

4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าวต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศพม่ามีค่าธรรมเนียม 1,600 บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วันทำการ ยกเว้น หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ไม่ต้องยื่นวีซ่า

5. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา

6. ค่านำกล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอเข้าวัด

7. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

8. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

9. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของมัคคุเทศก์)

10. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป

 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ***

 

หมายเหตุ : สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
    ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

 

**ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพำนักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าเข้าออกปกติอีกทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท**

แบบฟอร์มการจอง
close
ส้มบิน
*ชื่อผู้จอง:
*เบอร์โทรศัพท์:
*อีเมลล์:
จำนวนผู้โดยสาร:
รายชื่อผู้โดยสาร:
ยังไม่มีรายชื่อผู้โดยสาร
ข้อมูลเพิ่มเติม:
หรือสอบถามเพิ่มเติม:
 
ยืนยันการจอง
close
ส้มบินขอขอบคุณคะ,
เราได้รับข้อมูลจากท่านแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะรีบติดต่อกลับเพื่อสอบถามความต้องการเพิ่มเติมจากท่านคะ.
Thank you,
Flying Orange Team.